Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Dyrektywa RED”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych i kluczowych zagadnień związanych z nową dyrektywą radiową 2014/53/UE w odniesieniu do zastąpionej dyrektywy 1999/5/EC, przybliżenie procedur oceny zgodności, uporządkowanie wiedzy nt. obowiązków producentów, ich przedstawicieli, importerów oraz dystrybutorów urządzeń radiowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do producentów, przedstawicieli, importerów, dystrybutorów urządzeń radiowych wprowadzanych do obrotu na terenie UE.

Program

  • Zagadnienia wstępne:
   • dyrektywy starego/nowego podejścia
   • normy zharmonizowane
   • dziennik urzędowy
   • transpozycja dyrektywy
   • wymagania zasadnicze
   • zasada domniemania zgodności
   • nowe ramy prawne NLF
  • Dyrektywa RED – szczegóły:
   • transpozycja i okres przejściowy
   • definicje
   • zakres obowiązywania i wyłączenia z dyrektywy
   • zmiany w stosunku do zastępowanej dyrektywy RTTE
   • powiązania z dyrektywami EMCD i LVD
   • wymagania zasadnicze
   • zgodność kombinacji sprzętu radiowego i oprogramowania, akty delegowane
   • swobodny przepływ urządzeń radiowych
   • obowiązki producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora
   • procedury oceny zgodności: moduł A, B+C, H
   • deklaracja zgodności CE pełna i uproszczona
   • oznakowanie CE
   • dokumentacja techniczna
  • Dokumenty związane z RED: przewodnik BlueGuide oraz RED Guide
  • Część praktyczna:
   • wyszukiwanie informacji praktycznych dotyczących dzienników urzędowych zawierających normy zharmonizowane z dyrektywami RED, EMCD, LVD
   • interpretacja treści dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane
   • baza norm ETSI
   • aktualna problematyka norm zharmonizowanych
   • analiza deklaracji zgodności

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt

1670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje