Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Formalno-prawne procedury
inwestycji telekomunikacyjnej
– od zgłoszenia do zakończenia”

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Przedstawia zgodnie z prawem procedury uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Skupia się także na problemach z uzyskaniem ZUD i zgody na zajęcia pasa drogowego w myśl „Megaustawy”.

Szkolenie porusza również problemy z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości oraz sposobów ich rozwiązywania oraz opisuje wszystkie niezbędne dokumenty jakie pojawiają się w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób tworzących procedury w zakresie inwestycji telekomunikacyjnym
 • osób wdrażających procedury w zakresie inwestycji telekomunikacyjnym
 • pracowników bezpośrednio współpracujących z grupami/firmami wykonawczymi
 • wszystkich osób mających do czynienia z procesami telekomunikacyjnymi

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzyskanie praktycznych informacji na temat czy w związku z wykonywanymi obowiązkami przetwarzania w moim miejscu pracy jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi;
 • wskazanie jak, zapobiec odpowiedzialności OC, odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej oraz karnej związanej z wadliwymi procedurami.
 • zweryfikowanie na przykładach aktualnie istniejących procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach pod katem ewentualnych nieprawidłowości oraz braków
 • wskazania prawne, co do sposobu wykorzystywania wiedzy w codziennej praktyce. Zwrócenie uwagi uczestnika na najistotniejsze części regulacji z zakresie istniejącego prawa,
 • ponadto uczestnicy omówią pod kątem praktycznym problemy związane ze stosowanie przepisów prawnych oraz zyskają sprawdzone wskazówki umożliwiające ulepszanie wdrożonych procedur

Program

  1. Podstawy prawne:
    • Prawo Budowlane Dz.U.06.156.1118 wraz z rozporządzeniami:
     • Prawo Budowlane Przepisy Techniczne w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690
     • Prawo Budowlane Przepisy Techniczne w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U.05.219.1864
    • Prawo Telekomunikacyjne Dz.U.04.171.1800
    • Ustawa o Wspieraniu Rozwoju Usług i Sieci Telekomunikacyjnych .Dz. U. 10.106. 675 (Megaustawa)
     • Przyłącze telekomunikacyjne
     • Problem wejścia na cudzą nieruchomość
    • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami Dz.U.10.102.651
     • Definicja nieruchomości
     • Zasada superficies solo cedit
     • Rejestr gruntów
     • Księga wieczysta
     • Ewidencja gruntów
    • Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U.00. 100. 1086:
     • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455
     • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku – w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U.01.25.133
     • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. 01. 38.454
    • ustawa O DROGACH PUBLICZNYCH Dz. U. 04 r.204.2086
     • zasady zajęcia pasa drogowego
  2. Materiały przedprojektowe inwestycji telekomunikacyjnej:
    • Studium wykonalności:
     • Analiza możliwości finansowania projektu
     • Analiza korzyści finansowych
     • Zasada interwencji
    • Studium przedrealizacyjne:
     • Robocza wersja projektu
     • Plan funkcjonalno – użytkowy
     • Sieć pasywna i aktywna
    • Stworzenie e realizacja SIWZ i STWOiR.
  3. Materiały projektowe:
    • Dokumenty niezbędne na zgłoszenie ZUD:
     • Szkic geodezyjny terenu wraz orientacją położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
     • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
     • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
     • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
    • Dokumenty niezbędne do określenia prawa do dysponowania gruntem:
     • Mapa zasadnicza
     • Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji
     • Wypisy z ksiąg wieczystych
     • Umowy cywilno – prawne z właścicielami gruntów na podstawie Kodeksu Cywilnego
     • Oświadczenie o prawie do dysponowanie gruntem
    • Dokumenty niezbędne wynikające z odrębnych przepisów prawnych:
     • wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub planów miejscowych (jeżeli takie plany istnieją)
     • warunki techniczne wykorzystania sieci istniejących operatorów, a także wykorzystania innej infrastruktury technicznej
     • specjalistyczne opinie
    • Dokumenty niezbędne w celu uzyskanie pozwolenia na budowę:
     • ZUD
     • Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem
     • Projekt
     • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
     • oświadczenie kierownika budowy
     • oświadczenie inspektora nadzoru
     • zgłoszenie rozpoczęcia robót
  4. Dokumenty niezbędne w trakcie prowadzenia budowy obiektu telekomunikacyjnego:
    • Dokumenty w gestii inwestora:
     • Protokół przekazania placu budowy
     • Zgłoszenie zakończenia budowy
     • Książka obiektu
    • Dokumenty w gestii kierownika:
     • Dziennik budowy,
     • Dziennik montażu
     • Książka obmiaru
     • Plan BIOZ
    • Dokumenty w gestii geodezji:
     • Geodezyjny szkic terenu
     • Geodezyjna inwentaryzacja terenu
     • Operat ewidencyjny
    • Dokumenty w gestii inspektora
     • Certyfikaty
     • Dokumenty laboratoryjne
     • Normy
   • Zakończenie inwestycji telekomunikacyjnej:
     • Protokoły końcowe:
      • Państwowej Straży Pożarnej
      • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
      • Państwowej Inspekcji Pracy
      • Protokół Zagęszczenia Grunt
      • Protokół zakończenia robót
      • Protokół Odbioru

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje