Protokół WAP i system UMTS

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi protokołu WAP i systemu UMTS.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:
[unordered_list style=”arrow”]

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik i protokołów sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

[/unordered_list]

Korzyści

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:
[unordered_list style=”star”]

 • Protokołów HSCSD, GPRS, EDGE, WAP,
 • Środowiska systemowego pakietowych sieci mobilnych,
 • Języka WML,
 • Kluczowych aspektów systemu UMTS.

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Wprowadzenie:
  • Protokoły sieci bezpołączeniowych,
  • Model realizacji usług internetowych.

 • Środowisko systemowe pakietowych sieci mobilnych:
  • Architektura systemowa,
  • Schematy HSCSD, GPRS oraz EDGE,
  • Zestaw protokołów grupy WAP.

 • Język WML:
  • Specyfikacja normatywna,
  • Zastosowania,
  • Oprogramowanie narzędziowe i wspomagające.

 • Wprowadzenie do systemu UMTS:
  • Motywacje wdrożeniowe,
  • Aplikacje użytkowe.

 • Architektura systemu:
  • Konfiguracja zasobów sprzętowych,
  • Protokoły i funkcje usługowe.

 • Podsumowanie:
  • Wpływ bezprzewodowych systemów internetowych na rynek usług telekomunikacyjnych.

[/unordered_list]

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Metoda

[unordered_list style=”bullet”]

 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

[/unordered_list]

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.