Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sieci Dostępowe Nowej Generacji (NGA)”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych aspektów projektowania i budowy sieci dostępowych NGA.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedz w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie
  2. Technologie realizacji
   • Instalacje FTTH – P2P i P2M
   • Sieci EuroDOCSIS (HFC)
   • Technologia VDSL2
   • Systemy Ethernet i MetroEthernet
  3. Warstwy funkcjonalne NGA:
   • Usługi (TV, e-learning, e-medycyna, e-administracja, telemetria + smart grid, automatyka sterowania ruchem (ulicznym, kolejowym itp.), monitoring, smartphony, przetwarzanie w chmurze (cloud computing), portale społecznościowe, data storage i multimedia).
   • Infrastruktura aktywna (systemy transmisyjne do 100 Gbit/s, zwielokrotnienie falowe xWDM, optyczne systemy dostępowe dla sieci FTTH (xPON/P2MP/P2P).
   • Infrastruktura pasywna (elementy budowy węzłów sieci optycznej, systemy przełącznic ODF, okablowanie, zakończenia abonenckie)
  4. Zasady planowania i projektowania – etapy realizacji:
   • Estymacja kosztu budowy infrastruktury
   • Zestawienie materiałów i robót
   • Bilansowanie mocy optycznej
   • Wybór punktów styku
   • Planowanie trasy linii światłowodowej
   • Wymiarowanie – overbooking i pojemność sieci
   • Kosztorysowanie budowy
  5. Wymiarowanie przychodów oraz analiza popytu
   • Rodzaj terenu i liczba potencjalnych klientów zbiorowych/indywidualnych
   • Warstwa usługowa – ceny, penetracja, popyt, planowanie przychodu
   • Źródła niezbędnych danych do analizy.
  6. Instalacje abonenckie NGA w zabudowie jedno i wielorodzinnej:
   • najważniejsze postanowienia i rozporządzenia administracyjno-regulacyjne
   • typy okablowania i sprzętu (instalacje: światłowodowa, multiswitch RTV/SAT, sieci kablowej, LAN/domofonowa)
  7. Szerokopasmowe sieci dostępowe NGA – perspektywa roku 2020 – stan obecny programu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa):
   • wkład programu w realizację unijnej strategii Europa 2020;
   • priorytety (dostęp do szybkiego Internetu, e-administracja i otwarty rząd, cyfrowe kompetencje społeczeństwa, pomoc techniczna)
   • zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, zasady horyzontalne;
   • harmonogram realizacji.
  8. Podsumowanie i wnioski.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia