Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Sygnalizacja systemu GSM”

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy sygnalizacji pomiędzy węzłami sieci z uwzględnieniem protokołów i procedur na głównych interfejsach BSS. Zagadnienia te powiązano z organizacją kanałów interfejsu radiowego i parametrami obsługiwanej komórki. Dodatkowo, uwzględniono opis części składowych Systemu Sygnalizacji nr 7 (SS7), które zapewniają współpracę sieci szkieletowej i BSS podczas typowych procedur operacyjnych w rodzaju zestawiania połączeń lub aktualizacji położenia oraz realizacji usług inteligentnych.

Program

  1. Wstęp
   • architektura systemu
   • węzły mobilnej sieci inteligentnej
   • identyfikacja
   • typy sygnalizacji
   • stos protokołów GSM
  2. Kanały fizyczne i logiczne
   • rozmieszczenie kanałów logicznych w fizycznych
   • struktura szczeliny czasowej
   • transfer sygnalizacji i innych danych technicznych
  3. Interfejs radiowy Um – warstwy:
   • L1 (fizyczna)
    • radiomodem
    • skala czasowa i multipleks
    • kodowanie
   • L2 (LAPDm)
    • struktura ramki
    • tryb z potwierdzeniem i bez
    • retransmisja
    • segmentacja
   • L3 (sieci)
    • protokoły CM, MM i RR
    • komponenty podwarstwy CM: CC i SS
   • Przetwarzanie mowy
    • kompresja
    • kodowanie kanału rozmownego
    • transmisja nieciągła
    • wykrywanie aktywności
    • maskowanie strat
    • koder AMR
   • Styk A-bis – protokoły
    • BTSM – BTS Management
    • LAPD i warstwy fizycznej
   • Interfejsy A, B, C, D, E, F oraz G
    • umiejscowienie
    • przeznaczenie i charakterystyki operacyjne
   • Funkcje terminali MS
    • akcje w trybie rozsiewczym
    • selekcja sieci
    • tryby wyboru komórki
    • procedury pomiary
   • Przydziały grupowe (MSC in Pool)
    • identyfikatory NRI (Network Resource Identification)
    • wybór węzła MSC i trasowanie z równomiernym rozkładem obciążeń
    • optymalizacja niezawodności sieci
    • okresowe wyłączenia MSC
   • Kooperacja GSM/SS7
    • główne składniki sieci
    • stos protokołów
    • połączeniowy tryb SCCP styku A
    • BSSAP (Base Station System Application Part)
    • BSSMAP (BSS Management Application Part)
    • Wymiana wiadomości
    • przydział TCH
    • przeniesienie połączenia do innego BSC
   • Ruchowe przypadki szczegółowe
    • rozmowa przychodząca i wychodząca
    • zakończenie
    • zmiany typu połączenia
    • połączenie do abonenta w przypadku zajętości
    • rozmowa konferencyjna
    • DTMF
    • procedury bezpieczeństwa
    • aktualizacja lokalizacji
    • odłączenie do sieci
    • nawiązanie i zerwanie oraz przeniesienie połączenia

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje