Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy MetroEthernet – zagadnienia planowania. Technologie sieci NGN”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji o aktualnym i perspektywicznym zakresie zastosowań technik pakietowych.

Zasadniczą część wykładu stanowią prezentacje zagadnień związanych z problematyką wykorzystania: instalacji pakietowych w systemach publicznych, specyficznych rozwiązań warstwy transmisyjnej oraz mechanizmów realizacji usług w postaci protokołów oraz funkcji pomocniczych. Natomiast uzupełnienie stanowią informacje o parametrach usługowych (w tym gwarantowanych jako QoS) oraz konwergencji sieci pakietowych oraz systemów klasycznych.

Treść obejmuje technikę Metro Ethernet oraz sieci NGN w kontekście zintegrowanego wykorzystania cyfrowych pętli abonenckich, rozwiązań światłowodowych oraz obecnych i perspektywicznych realizacji multiplekserów dostępowych DSLAM.

Prezentację ukierunkowano na komercyjne zastosowania z gwarantowaniem jakości usługowej, uwzględniając najbardziej popularne aplikacje, konfiguracje i technologie odniesione do zapotrzebowania rynku biznesowego oraz abonentów indywidualnych.

Omówiono aktualne możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych oraz perspektywy rozwojowe Globalnej Infrastruktury Informacyjnej (GII).

Treść kursu oparto na podstawowych normalizacjach ITU, IEEE i IETF, materiałach czołowych producentów oraz raportach związanych z dotychczas zrealizowanymi projektami wdrożeniowymi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • administratorów sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę
  w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami
  sieciowymi.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • Specyfika współczesnych systemów pakietowych.
  2. Systemy ethernetowe:
    • Model odniesienia,
    • Jednostki funkcjonalne,
    • Protokoły,
    • Specyfikacje interfejsów.
  3. Specyfikacja Ethernet Metro:
    • Koncepcja,
    • Elementy składowe,
    • Struktura usługowa,
    • Sterowanie QoS.
  4. Metro VPN:
    • Schemat 802.1Q,
    • Sieci PPV,
    • Realizacje VLAN (struktura nakładkowa, schemat VPLS).
  5. Technologie wsparcia:
    • DWDM,
    • Ethernet over SDH,
    • Resilient Packet Ring (RPR).
  6. Koncepcja NGN:
    • Motywacje wdrażania rozwiązań realizujących filozofię NGN.
  7. Typowe usługi NGN:
    • Telefonia internetowa, VPN,
    • Szerokopasmowy Internet,
    • Aplikacje interakcyjne,
    • Zarządzanie usługami na styku użytkownik-sieć,
    • Gwarantowania jakości i bezpieczeństwa usług.
  8. Scenariusz wdrażania NGN:
    • Tranzytowanie ruchu w sieci szkieletowej,
    • Telefonia VoDSL,
    • Kooperacja systemów sieciowych różnych technologii administrowanych przez różnych operatorów.
  9. Zintegrowane zarządzanie sieciami NGN:
    • Typowe konfiguracje,
    • Tunelowanie,
    • Bezpieczeństwo,
    • Administrowanie usługami i zasobami systemu.
  10. Podsumowanie:
    • Atrakcyjne obszary zastosowań NGN,
    • Uzasadnione ekonomicznie strategie wdrożeń,
    • Perspektywy ewolucji technologicznej oraz usługowej.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje