Systemy teletransmisyjne SDH (kurs 3 dniowy)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie istoty techniki SDH, roli systemów SDH w sieci telekomunikacyjnej oraz technik optycznych wykorzystywanych w systemach SDH.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:
[unordered_list style=”arrow”]

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

[/unordered_list]

Korzyści

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:
[unordered_list style=”star”]

 • Podstawowych pojęć systemów SONET i SDH,
 • Zasad zwielokrotnienia sygnału,
 • Urządzeń sytemu SDH,
 • Zasad synchronizacji w systemach SDH,
 • Metod zarządzania w systemach SDH,
 • Klasyfikacji urządzeń optycznych SDH,
 • Przenoszenia danych pakietowych w sieciach SDH,
 • Sieci OTPN.

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Sposoby odwzorowania, zwielokrotniania, dopełniania, ustawiania wskaźnika, procedury łączenia, informacje przesyłane w nagłówkach.

 • Struktury pierścieniowe, wielopierścieniowe i kratowe oraz zasady zabezpieczania.

 • Charakterystyka urządzeń (krotnice, krotnice transferowe, przełącznice cyfrowe, regeneratory) używanych w sieciach pod kątem ich właściwości funkcjonalnych.

 • Współpraca i integracja sieci PDH, SDH, ATM, IP, LAN.

 • Synchronizacja systemów i sieci.

 • Metody i problemy związane z zarządzaniem i sterowaniem urządzeniami na poziomie sieci i elementów sieci.

 • Systemy transmisyjne następnej generacji NG-SDH.

 • Urządzenia NG-SDH.

 • Stan normalizacji.

 • Sieci hierarchii optycznej OTH.

 • Wybrane aspekty uruchamiania i utrzymania sieci transmisyjnych

[/unordered_list]

Czas trwania

3 dni szkoleniowe

Metoda

[unordered_list style=”bullet”]

 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

[/unordered_list]

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.