Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy teletransmisyjne
SDH, DWDM i CWDM”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych aspektów funkcjonowania systemów teletransmisyjnych SDH, DWDM i CWDM.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstawowych pojęć systemu SDH,
 • Zasad zwielokrotnienia sygnału w sieciach SDH,
 • Urządzeń sytemu SDH,
 • Klasyfikacji urządzeń SDH,
 • Przenoszenia danych pakietowych w sieciach SDH,
 • Podstaw wielofalowych systemów optycznych,
 • Ograniczeń wprowadzanych przez zjawiska optyczne w jednomodowych włóknach światłowodowych oraz metod ich usuwania,
 • Normalizacji zagadnień związanych z DWDM i CWDM w ramach ITU-T,
 • Złącz światłowodowych dla urządzeń DWDM,
 • Rozwiązań technicznych łączy i sieci dla DWDM i CWDM,
 • Przezroczystych sieci optycznych,
 • Kluczowych parametrów urządzeń DWDM i CWDM,
 • Pomiaru wybranych elementów systemu.

Program

  1. Wprowadzenie do systemów synchronicznych SDH.
  2. Zasady zwielokrotnienia sygnałów w sieciach SDH.
  3. Urządzenia systemów SDH.
  4. Architektura sieci SDH.
  5. Przenoszenie w sieciach SDH sygnałów pochodzących z sieci pakietowych.
  6. Podstawy wielofalowych systemów optycznych,
  7. Ograniczenia wprowadzane przez zjawiska optyczne
   w jednomodowym włóknie światłowodowym oraz metody ich usuwania,
  8. Włókna światłowodowe dla sieci DWDM i CWDM,
  9. Normalizacja w ramach ITU-T,
  10. Złącza światłowodowe dla urządzeń DWDM,
  11. Rozwiązania techniczne łączy i sieci DWDM oraz CWDM,
  12. Przezroczyste sieci optyczne,
  13. Kable światłowodowe, parametry urządzeń DWDM i CWDM,
   ich pomiary w sieci wielofalowej,
  14. Pokaz światłowodowych przyrządów pomiarowych i wykonywanie pomiarów.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje