Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy teletransmisyjne SDH”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie istoty techniki SDH, roli systemów SDH w sieci telekomunikacyjnej oraz technik optycznych wykorzystywanych w systemach SDH.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstawowych pojęć systemów SONET i SDH,
 • Zasad zwielokrotnienia sygnału,
 • Urządzeń sytemu SDH,
 • Zasad synchronizacji w systemach SDH,
 • Metod zarządzania w systemach SDH,
 • Klasyfikacji urządzeń optycznych SDH,
 • Przenoszenia danych pakietowych w sieciach SDH,
 • Sieci OTPN.

Program

  1. Systemy synchroniczne SONET i SDH.
    • Podstawowe pojęcia – kontener wirtualny, moduł transportowy, ścieżka, sekcja, struktura ramki STM-1 i zasada tworzenia ramek STM-N,
    • struktura zwielokrotnienia sygnałów w SDH,
    • bajty nagłówka SOH i POH,
    • przeplotowa kontrola parzystości BIP-n,
    • Proces skramblowania sygnału.
  2. Zasady zwielokrotnienia sygnałów.
    • Odwzorowanie i mechanizm wykorzystania wskaźników,
    • odwzorowanie asynchroniczne,
    • wskaźniki jednostki administracyjnej AU-4 i jednostek składowych TU3 i TU12,
    • konkatenacja ciągła i wirtualna,
    • przenoszenie sygnałów z sieci pakietowych.
  3. Urządzenia systemów SDH.
    • Charakterystyka bloków funkcjonalnych urządzeń,
    • typy urządzeń: regeneratory, krotnice końcowe, krotnice transferowe, przełącznice cyfrowe.
  4. Synchronizacja w systemach SDH.
    • Układy zegarowe krotnicy,
    • Zasady synchronizacji urządzeń w sieci SDH,
    • Fluktuacje fazowe w sieciach SDH – przyczyny powstawania jittera i wandera.
  5. Architektura sieci SDH.
    • Struktury pierścieniowe i ich wykorzystanie,
    • Mechanizmy protekcji sieciowej i sprzętowej,
    • Interfejsy sygnałów liniowych w technice SDH,
    • Parametry interfejsu elektrycznego STM-1.
  6. Zarządzanie w systemach SDH.
    • Sieć zarządzania TMN,
    • Interfejsy systemu zarządzania siecią,
    • Sygnały utrzymaniowe (alarmy),
    • Monitorowanie jakości działania.
  7. Klasyfikacja interfejsów optycznych SDH.
    • Parametry optyczne interfejsu STM-16,
    • Zwielokrotnienie falowe WDM i DWDM,
    • Systemy DWDM: struktura i elementy składowe systemu.
  8. Przenoszenie w sieciach SDH sygnałów pochodzących z sieci pakietowych.
    • SDH jako protokół warstwy fizycznej dla techniki ATM,
    • Przenoszenie sygnałów z sieci Frame Relay,
    • Technika Packet over SDH,
    • przenoszenie sygnałów z sieci Ethernet i GigabitEthernet.
  9. Optyczna transparentna sieć pakietowa OTPN.
    • Koncepcja komutacji grupowej pakietów OBS, Technika wieloprotokołowej komutacji etykiet MPLS i możliwości jej wykorzystania w sieciach z komutacją w warstwie optycznej,
    • Architektura przyszłej sieci telekomunikacyjnej z komutacją w warstwie optycznej,
    • Technika SDH w sieciach z protokołem G-MPLS.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje