Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy WLAN 802.11”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z realizacją i praktycznym wykorzystywaniem bezprzewodowych sieci WLAN realizujących standard 802.11.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
  • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować
  • lub podnieść swoją wiedzę w zakresie systemu WLAN,
  • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
  • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
  • wszystkich osób zainteresowanych systemem WLAN.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstaw transmisji bezprzewodowej,
 • Standardu 802.11x,
 • technologii HiperLAN, HIPERACCESS oraz HIPERLINK,
 • Praktyk wdrażania i ekspoatacji systemów WLAN,
 • Prawnych aspektów korzystania z radiowych zasobów pasma ISM,
 • Rozwoju bezprzewodowych technologii szerokopasmowych,
 • Mechanizmów realizacji bezpieczeństwa systemu,
 • Usługowej integracji systemów WLAN.

Program

  1. Wprowadzenie
    • ewolucja bezprzewodowych systemów transmisji danych: technologie, standardy, protokoły, implementacje
    • motywacje wdrażania,
    • zakres zastosowań.
  2. Techniczne podstawy transmisji bezprzewodowej:
    • rodzaje i charakterystyki modulacji,
    • parametry nadajników (moc nadawania, gęstość mocy, zakresy częstotliwości, emisje uboczne),
    • wymagania dla źródeł zasilania,
    • procedury testów i kwalifikacji.
  3. Standard 802.11x:
    • architektura,
    • mechanizmy warstwy fizycznej,
    • metody dostępu,
    • synchronizacja,
    • zarządzanie energią (zasilanie).
  4. Technologia HiperLAN 1 i 2, HIPERACCESS, HIPERLINK:
    • modele odniesienia,
    • realizacja dostępu do medium,
    • klasy priorytetów,
    • usługi,
    • funkcje i algorytmy sterujące.
  5. Praktyka wdrażania i eksploatacji:
    • systemy operacyjne środowiska sieci bezprzewodowych,
    • ekonomiczne aspekty implementacji,
    • budowa (porady praktyczne),
    • usługi oraz współpraca z publicznym otoczeniem sieciowym.
  6. Prawne aspekty korzystania z radiowych zasobów pasma ISM:
    • krajowe uwarunkowania legislacyjne,
    • wymagania,
    • testy zgodności.
  7. Rozwój bezprzewodowych technologii szerokopasmowych:
    • postęp w warstwie dostępu,
    • czynniki ekonomiczne,
    • dostęp do Internetu,
    • współpraca z siecią ATM,
    • znaczenie wdrożeń usługi GPRS i systemu UMTS.
  8. Bezpieczeństwo systemowe:
    • mechanizmy realizacji,
    • reguły ich stosowania,
    • dedykowane funkcje i protokoły.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje