Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Formalno-prawne procedury
inwestycji telekomunikacyjnej
– od zgłoszenia do zakończenia”

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych. Przedstawia zgodnie z prawem procedury uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Skupia się także na problemach z uzyskaniem ZUD i zgody na zajęcia pasa drogowego w myśl „Megaustawy”.

Szkolenie porusza również problemy z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości oraz sposobów ich rozwiązywania oraz opisuje wszystkie niezbędne dokumenty jakie pojawiają się w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób tworzących procedury w zakresie inwestycji telekomunikacyjnym
 • osób wdrażających procedury w zakresie inwestycji telekomunikacyjnym
 • pracowników bezpośrednio współpracujących z grupami/firmami wykonawczymi
 • wszystkich osób mających do czynienia z procesami telekomunikacyjnymi

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzyskanie praktycznych informacji na temat czy w związku z wykonywanymi obowiązkami przetwarzania w moim miejscu pracy jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi;
 • wskazanie jak, zapobiec odpowiedzialności OC, odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej oraz karnej związanej z wadliwymi procedurami.
 • zweryfikowanie na przykładach aktualnie istniejących procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach pod katem ewentualnych nieprawidłowości oraz braków
 • wskazania prawne, co do sposobu wykorzystywania wiedzy w codziennej praktyce. Zwrócenie uwagi uczestnika na najistotniejsze części regulacji z zakresie istniejącego prawa,
 • ponadto uczestnicy omówią pod kątem praktycznym problemy związane ze stosowanie przepisów prawnych oraz zyskają sprawdzone wskazówki umożliwiające ulepszanie wdrożonych procedur

Program

  1. Podstawy prawne:
    • Prawo Budowlane Dz.U.06.156.1118 wraz z rozporządzeniami:
     • Prawo Budowlane Przepisy Techniczne w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690
     • Prawo Budowlane Przepisy Techniczne w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U.05.219.1864
    • Prawo Telekomunikacyjne Dz.U.04.171.1800
    • Ustawa o Wspieraniu Rozwoju Usług i Sieci Telekomunikacyjnych .Dz. U. 10.106. 675 (Megaustawa)
     • Przyłącze telekomunikacyjne
     • Problem wejścia na cudzą nieruchomość
    • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami Dz.U.10.102.651
     • Definicja nieruchomości
     • Zasada superficies solo cedit
     • Rejestr gruntów
     • Księga wieczysta
     • Ewidencja gruntów
    • Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U.00. 100. 1086:
     • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455
     • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku – w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U.01.25.133
     • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. 01. 38.454
    • ustawa O DROGACH PUBLICZNYCH Dz. U. 04 r.204.2086
     • zasady zajęcia pasa drogowego
  2. Materiały przedprojektowe inwestycji telekomunikacyjnej:
    • Studium wykonalności:
     • Analiza możliwości finansowania projektu
     • Analiza korzyści finansowych
     • Zasada interwencji
    • Studium przedrealizacyjne:
     • Robocza wersja projektu
     • Plan funkcjonalno – użytkowy
     • Sieć pasywna i aktywna
    • Stworzenie e realizacja SIWZ i STWOiR.
  3. Materiały projektowe:
    • Dokumenty niezbędne na zgłoszenie ZUD:
     • Szkic geodezyjny terenu wraz orientacją położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
     • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
     • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
     • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
    • Dokumenty niezbędne do określenia prawa do dysponowania gruntem:
     • Mapa zasadnicza
     • Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji
     • Wypisy z ksiąg wieczystych
     • Umowy cywilno – prawne z właścicielami gruntów na podstawie Kodeksu Cywilnego
     • Oświadczenie o prawie do dysponowanie gruntem
    • Dokumenty niezbędne wynikające z odrębnych przepisów prawnych:
     • wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub planów miejscowych (jeżeli takie plany istnieją)
     • warunki techniczne wykorzystania sieci istniejących operatorów, a także wykorzystania innej infrastruktury technicznej
     • specjalistyczne opinie
    • Dokumenty niezbędne w celu uzyskanie pozwolenia na budowę:
     • ZUD
     • Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem
     • Projekt
     • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
     • oświadczenie kierownika budowy
     • oświadczenie inspektora nadzoru
     • zgłoszenie rozpoczęcia robót
  4. Dokumenty niezbędne w trakcie prowadzenia budowy obiektu telekomunikacyjnego:
    • Dokumenty w gestii inwestora:
     • Protokół przekazania placu budowy
     • Zgłoszenie zakończenia budowy
     • Książka obiektu
    • Dokumenty w gestii kierownika:
     • Dziennik budowy,
     • Dziennik montażu
     • Książka obmiaru
     • Plan BIOZ
    • Dokumenty w gestii geodezji:
     • Geodezyjny szkic terenu
     • Geodezyjna inwentaryzacja terenu
     • Operat ewidencyjny
    • Dokumenty w gestii inspektora
     • Certyfikaty
     • Dokumenty laboratoryjne
     • Normy
   • Zakończenie inwestycji telekomunikacyjnej:
     • Protokoły końcowe:
      • Państwowej Straży Pożarnej
      • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
      • Państwowej Inspekcji Pracy
      • Protokół Zagęszczenia Grunt
      • Protokół zakończenia robót
      • Protokół Odbioru

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Lut 11

Formalno-prawne procedury inwestycji telekomunikacyjnej – od zgłoszenia do zakończenia

11 lutego, 2021 - 12 lutego, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Kwi 08

Formalno-prawne procedury inwestycji telekomunikacyjnej – od zgłoszenia do zakończenia

8 kwietnia, 2021 - 9 kwietnia, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Cze 10

Formalno-prawne procedury inwestycji telekomunikacyjnej – od zgłoszenia do zakończenia

10 czerwca, 2021 - 11 czerwca, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa
Paź 14

Formalno-prawne procedury inwestycji telekomunikacyjnej – od zgłoszenia do zakończenia

14 października, 2021 - 15 października, 2021
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.