Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Techniki dostępu abonenckiego xDSL”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie istotnych właściwości systemów i technik realizacji abonenckich sieci dostępowych, przeglądu i uwarunkowań rozwoju nowych usług telekomunikacyjnych oraz wykorzystania istniejącej sieci kabli miedzianych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki xDSL,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych technikami sieci dostępowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Charakterystyki systemów xDSL,
 • Organizacji strumieni sygnałów cyfrowych,
 • Technik transmizyjnych xDSL,
 • Elementów konstrukcyjnych sieci abonenckich opartych na kablach miedzianych,
 • Odziaływań interferencyjnych usług xDSL,
 • Elementów zabezpieczenia linii i urządzeń końcowych,
 • Stanu normalizacji łączy HDSL i ADSL,
 • Systemów xDSL wybranych producentów.

Program

  1. Usługi multimedialne i informatyczne
    • Charakterystyka ogólna usług oraz uwarunkowania techniczne dla ich implementacji w oparciu o techniki xDSL.
  2. Charakterystyka systemów xDSL
    • Modele odniesienia,
    • Interfejsy aplikacyjne,
    • Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne oraz uwarunkowania ogólne implementacji łączy xDSL.
  3. Organizacja strumieni sygnałów cyfrowych
    • Strumienie cyfrowe w łączach HDSL, ADSL i ADSL G.Lite,
    • Elementy stosowanych protokołów komunikacyjnych.
  4. Techniki transmisyjne xDSL,
    • Zasady modulacji i detekcji sygnałów liniowych z kodem transmisyjnym: 2B1Q, CAP, M-QAM, DMT i DWMT.
  5. Elementy konstrukcyjne sieci abonenckich opartych na kablach miedzianych
    • Parametry techniczne oraz ich wpływ na możliwości eksploatacyjne łączy xDSL.
  6. Oddziaływania interferencyjne usług xDSL,
    • Przeniki NEXT, SNEXT, FEXT i SFEXT, ich wpływ na jakość świadczenia usługi,
    • Zasady ogólne optymalnej eksploatacji łączy xDSL.
  7. Elementy zabezpieczenia linii i urządzeń końcowych
    • Zabezpieczenia przed przepięciami i przetężeniami,
    • Zasady ogólne bezpiecznej eksploatacji łączy xDSL.
  8. Przegląd stanu normalizacji w zakresie podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łączy HDSL
    • Zalecane metody pomiarowe badania parametrów oraz prezentacja wybranych metod pomiarowych.
  9. Przegląd stanu normalizacji w zakresie podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych łączy ADSL
    • Zalecane metody pomiarowe badania tych parametrów oraz prezentacja wybranych metod pomiarowych.
  10. Prezentacje systemów xDSL wybranych producentów.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Nadchodzące wydarzenia