Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Techniki i protokoły sieci pakietowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie powszechnie wykorzystywanych technologii realizacji systemów pakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z uzyskiwaniem dostępu oraz usług sieci Internet.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współczesnych technik sieciowych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami sieciowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Standaryzacji OSI,
 • Metodyki modelowania protokołów sieciowych,
 • Istoty komunikacji połączeniowej i bezpołączeniowej,
 • Nowoczesnych protokołów bezpołączeniowych,
 • Sieci z komutacją kanałów wirtualnych,
 • Sieci sygnalizacyjnych i inteligentnych,
 • Obszaru zastosowania i aspektów ekonomicznych
  poszczególnych rozwiązań.

Program

  1. Wprowadzenie:
    • Standaryzacja OSI,
    • Metodyka modelowania protokołów sieciowych,
    • Porównanie technik połączeniowych i bezpołączeniowych.
  2. Protokoły sieci lokalnych:
    • Schemat Ethernet,
    • Rozwinięcia dla sieci szerokopasmowych,
    • Perspektywy wykorzystania systemów CSMA/CD do realizacji sieci rozległych.
  3. Nowoczesne protokoły bezpołączeniowe:
    • Klasyczny internetowy zestaw TCP/IP,
    • Rozszerzenia dla sieci mobilnych (protokół WAP).
  4. Sieci z komutacją kanałów wirtualnych:
    • Techniki X.25, Frame Relay, ATM,
    • Aktualny zakres wykorzystania oraz perspektywy zastosowań.
  5. Wykorzystanie sieci z protokołem SS7:
    • Zastosowania w sieciach inteligentnych,
    • Telefonia internetowa,
    • Zarządzanie usługami na styku użytkownik-sieć.
  6. Podsumowanie:
    • Analiza obszarów zastosowań i ekonomicznych aspektów wykorzystania przedstawionych rozwiązań w działalności operatorów sieciowych i dostawców usługowych.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje