Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Techniki światłowodowego
dostępu abonenckiego FITL”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie istotnych właściwości systemów i technik realizacji nowoczesnych abonenckich światłowodowych sieci dostępowych, przeglądu i uwarunkowań rozwoju tych sieci, ich koegzystencji z systemami xDSL, a także zagadnień normalizacji w zakresie metod pomiarowych elementów konstrukcyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki FITL,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami dostępowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Architektury sieci FITL,
 • Transmisji sygnałów cyfrowych w łączach optycznych sieci FITL,
 • Źródeł światła dla komunikacji optycznej,
 • Fizycznych podstaw transmisji światłowodowej,
 • Mediów transmisyjnych sieci FITL,
 • Zwielokrotnienia falowego w transmisji optycznej,
 • Stanu normalizacji sieci FITL,
 • Systemów FITL wybranych producentów.

Program

  1. Usługi multimedialne i informatyczne.
    • Charakterystyka ogólna usług oraz uwarunkowania techniczne dla ich implementacji w oparciu o techniki FITL.
  2. Architektura sieci FITL.
    • Elementy funkcjonalne,
    • Podstawowe parametry eksploatacyjne i uwarunkowania techniczno-ekonomiczne.
  3. Strumienie sygnałów cyfrowych w łączach optycznych sieci FITL.
    • Organizacja,
    • Elementy stosowanych protokołów komunikacyjnych.
  4. Źródła światła dla komunikacji optycznej.
    • Metody modulacji i detekcji sygnałów optycznych – podstawy fizyczne procesów.
  5. Fizyczne podstawy transmisji światłowodowej.
    • Podstawowe pojęcia z zakresu transmisji optycznej.
  6. Media transmisyjne sieci FITL.
    • Współczesne (kwarcowe) i perspektywiczne (polimerowe) włókna optyczne i ich parametry,
    • Techniczne obszary zastosowań włókien optycznych.
  7. Zwielokrotniania falowe w transmisji optycznej.
    • Podstawy fizyczne,
    • Urządzenia WDM i DWDM,
    • konstrukcje i podstawowe parametry techniczne.
  8. Architektury zaawansowanych systemów dostępowych FITL.
    • Systemy AnyMedia, HYTES, FASTLink,
    • parametry, mozliwosci eksploatacyjne i tendencje rozwojowe.
  9. Przegląd stanu normalizacji sieci FITL.
    • Parametry techniczno-eksploatacyjne i zalecane metody pomiarowe,
    • Prezentacja wybranych metod pomiarowych
  10. Prezentacje systemów FITL wybranych producentów.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje