Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Wywłaszczenie nieruchomości
na cel publiczny”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z procesem wywłaszczenia nieruchomości na cel publiczny wg Ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisami z nią związanymi. Jego podstawowym celem jest przedstawienie całego procesu wywłaszczeniowego z uwzględnieniem polskiej specyfiki. W trakcie szkolenia przedstawione są sposoby ustalenia wiedzy o gruntach przeznaczonych do wywłaszczenia oraz w jaki sposób, gdzie i kiedy to się dokonuje. Omawiana jest też rola organów Państwa, a także prawa i obowiązki osoby prawnej bądź fizycznej, którą dotknęła procedura wywłaszczenia.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób tworzących procedury wywłaszczeniowe
 • osób wdrażających systemy komputerowe, w celu sprawniejszego przebiegu procesów wywłaszczeniowych
 • członków zarządów spółek, managerów, pracowników
 • wszystkich osób mających do czynienia w procedurami wywłaszczeniowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzyskanie praktycznych informacji na temat wywłaszczenia na cel publiczny oraz czy przyjęta procedura jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi;
 • wskazanie jak, zapobiec odpowiedzialności odszkodowawczej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej oraz karnej związanej z wadliwymi procedurami
 • zweryfikowanie na przykładach aktualnie istniejących procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach pod katem ewentualnych nieprawidłowości oraz braków
 • wskazania prawne, co do sposobu ich wykorzystywania w procedurze wywłaszczeniowej. Zwrócenie uwagi uczestnika na najistotniejsze części regulacji z zakresu wywłaszczenia,
 • ponadto uczestnicy omówią pod kątem praktycznym problemy związanie z wdrażaniem procedur wywłaszczeniowych na cel publiczny

Program

  1. Wprowadzenie
    • Podstawy prawne wywłaszczenia na cel publiczny– regulacje krajowe
  2. Podstawowe pojęcia
    • Nieruchomość stan nieruchomości
    • Cele Publiczny wg UGN i lokalizacja celu publicznego
    • Służebność przesyłu oraz korelacja przepisów UGN z Kodeksem Cywilnym
  3. Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
    • Zasób geodezyjno – kartograficzny
    • Struktura Księgi Wieczystej wg zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego
  4. Strony postępowaniu wywłaszczeniowym
    • Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
    • Skarb Państwa
    • Jednostka Samorządu Terytorialnego
    • Osoba fizyczna lub prawna
  5. Etapy wywłaszczania nieruchomości na cel publiczny
    • Rokowania i negocjacje
    • Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
    • Struktura wniosku o wywłaszczenie nieruchomości
    • Rozprawa administracyjna
    • Decyzja administracyjna i jej elementy
    • Moment wywłaszczenia
    • Wielkość i zasady naliczania odszkodowania
    • Zasady przyznania nieruchomości zamiennej
  6. Prawa i obowiązku przy zwrocie nieruchomości
    • Kiedy może nastąpić zwrot nieruchomości
    • Na jakich zasadach odbywa się zwrot nieruchomości
    • Kto i kiedy może domagać się zwrotu nieruchomości
  7. Czasowe zajęcie nieruchomości
    • Siła wyższa
    • Rygor natychmiastowej wykonalności
    • Prawa właściciela nieruchomości o obowiązki wywłaszczającego
  8. Przepisy szczególne
    • Specustawa drogowa
    • Specustawa kolejowa
    • Megaustawa
    • Specustawa gazowa

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje