Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych

Ośrodek Szkolenia IŁ-PIB

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, mający siedzibę w Warszawie (04-894) przy ul. Szachowej 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

tel. (+48 22) 51 28 230
email:

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie pod numerem: (+48) 22 51 28 448 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Wysyłki newslettera
  • Wysyłki informacji o inicjatywach, szkoleniach i produktach Instytutu Łączności
  • Wysyłki informacji o inicjatywach partnerów Instytutu Łączności

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest niezbędność do realizacji powyższych celów.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez oddelegowanych do obsługi newslettera pracowników administratora. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu zapisania się przez Panią/Pana do subskrypcji newslettera do momentu, w którym Pani/Pan się z niego samodzielnie wypisze lub poprosi o wypisanie z niego.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera jest konieczne – bez podania danych osobowych taka subskrypcja nie jest możliwa.