Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Aspekty polskiego i europejskiego
prawa telekomunikacyjnego”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie polskiego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego oraz aktualnych i przygotowywanych zmianami uregulowań EU w zakresie telekomunikacji.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników departamentów prawnych i regulacyjnych firm telekomunikacyjnych,
 • pracowników organów regulacyjnych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie prawa telekomunikacyjnego,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawa telekomunikacyjnego.

Program

  1. Prawo europejskie:
    • Źródła prawa Wspólnotowego,
    • Kategorie aktów prawnych,
    • Acquis communautaire,
    • Unia Europejska a państwa członkowskie.
  2. Komunikacja elektroniczna w polityce Unii Europejskiej:
    • Uniwersalizm telekomunikacji,
    • Europejskie społeczeństwo informacyjne,
    • Społeczne aspekty telekomunikacji,
    • Implikacje regulacyjne konwergencji.
  3. Prawo telekomunikacyjne Unii Europejskiej:
    • Założenia prawa telekomunikacyjnego,
    • Główne kierunki regulacji rynku komunikacji elektronicznej,
    • Aspekty regulacyjne konkurencji,
    • Usługa powszechna,
    • Zadania państwa w komunikacji elektronicznej.
  4. Kierunki zmian w regulacjach dotyczących komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej:
    • Wspieranie rozwoju konkurencji,
    • Ujednolicanie warunków prowadzenia działalności,
    • Zmniejszanie zakresu regulacji.
  5. Prawo telekomunikacyjne w Polsce:
    • Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – układ, zakres i cel regulacji.
  6. Regulacje prawne dotyczące działalności telekomunikacyjnej w Polsce:
    • Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
    • Opłaty za nabywanie uprawnień oraz prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.
  7. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług powszechnych oraz zasady ich finansowania:
    • Zasady świadczenia usług i opłaty za świadczenie usług,
    • Uprawnienia abonentów i użytkowników usług,
    • Obowiązki operatorów.
  8. Połączenia międzysieciowe i współpraca międzyoperatorska:
    • Aspekty współpracy,
    • Zakres współpracy,
    • Rozliczenia między operatorami współpracującymi.
  9. Regulacje prawne w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej:
    • Asymetria regulacji,
    • Szczególne obowiązki operatorów o pozycji znaczącej.
  10. Gospodarka zasobami częstotliwości i zasady kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarka numeracją:
    • Istota i aspekty prawne,
    • Gospodarka zasobami częstotliwości,
    • Wymagania dla urządzeń telekomunikacyjnych.
  11. Infrastruktura techniczna. Sytuacje szczególnych zagrożeń:
    • Wymagania w stosunku do infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych,
    • Ocena zgodności,
    • Postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
  12. UKE i jego uprawnienia:
    • Rola i zadania UKE,
    • Uprawnienia UKE,
    • Kary finansowe dla podmiotów i osób nie stosujących się do wprowadzonych regulacji i wymagań.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje