„Dotacja to nie tylko wniosek” czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne dla gmin na lata 2007-2013

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji (procedur), w jaki sposób skutecznie pozyskiwać fundusze unijne w aspekcie szerokiej problematyki dla jednostek samorządu terytorialnego zarówno dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:
[unordered_list style=”arrow”]

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.

[/unordered_list]

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:
[unordered_list style=”star”]

 • Instytucjach europejskich określajacych wytyczne dla procesu pozyskiwania funduszy,
 • Kluczowych dokumentach krajowych w oparciu, o które formułuje się wniosek,
 • Kluczowych zasad kwalifikowalności wydatków,
 • Kluczowych Programach Operacyjnych,
 • Budowy i promocji projektu oraz formułowania wniosku o pozyskanie dofinansowania.

[/unordered_list]

Program kursu

[unordered_list style=”bullet”]

 • Podstawowe informacje o funduszach unijnych:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Nowe rozporządzenia wspólnotowe
  • Poziom dofinansowania projektów
  • Zasada n+2/n+3
  • Cross-financing

 • Dokumenty w oparciu, o które budujemy nasz projekt:

  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
  • Narodowa Strategia Spójności
  • Strategia Rozwoju Województwa
  • Strategia Rozwoju Gminy

 • Zasady kwalifikowalności wydatków

  • zasady określone w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 • Programy Operacyjne:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  • Program Operacyjny „Polska Wschodnia”
  • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
  • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
  • Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Szczegółowe Opisy Priorytetów
  • Beneficjenci

 • Budowa projektu/wniosku w celu pozyskania funduszy unijnych:

  • Cechy dobrego projektu,
  • Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami,
  • Promocja projektu
  • Trwałość projektu
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Procedura wyboru projektów
  • Umowa o współfinansowanie
  • Dokumentowanie wydatków
  • Wykup gruntów

[/unordered_list]

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prowadzący

[unordered_list style=”star”]

 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych w IŁ-PIB (2007-2008),
 • Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miasta Józefowa,
 • Wieloletni współpracownik Banku Światowego przy projekcie GEF,
 • Wdrożenie i rozliczenie 20 projektów na terenie Polski,
 • Autor pozyskania 6 mln. euro na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie na lata 2004-2006
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej o najlepiej prowadzonej promocji projektu unijnego w Polsce w roku 2007,
 • Autor wielu publikacji w dwumiesięczniku „Fundusze Europejskie” oraz w miesięczniku „Gazeta dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, a także „Burmistrz i jego gmina”, „Skarbnik i jego gmina”,
 • Wykładowca wielu praktycznych szkoleń o problematyce pozyskiwania funduszy unijnych.

[/unordered_list]

Metoda

[unordered_list style=”arrow”]

 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy.
 • Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów.
 • Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca.
 • Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

[/unordered_list]

Absolwent szkolenia po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych uzyska świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.