Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Filary efektywności osobistej”

Cel szkolenia

Gdyby efektywność była darem wrodzonym, nasza obecna cywilizacja byłaby nader krucha (jeśli w ogóle do utrzymania).

 

Efektywność organizacji to suma efektywności osobistej jej pracowników.

Pracowników o wysokiej efektywności najlepiej widać wtedy, kiedy ich tam… brakuje. Efektywność pracowników znajduje bezpośrednie przełożenie na osiągnięcia i rezultaty przedsiębiorstwa. Efektywność jest tym elementem, które sprawia, że zasoby organizacji owocują większymi i lepszymi rezultatami.

Dzisiejsza organizacja musi myśleć o ludziach, którzy mogą ją poprawić jutro. Musi stale „ulepszać” swoje zasoby ludzkie, dlatego też inwestycja w kierunku zwiększania efektywności pracowników staje się prawdziwą szansą i siłą nowoczesnych firm.

W każdej dziedzinie efektywności maksymalizuje się szanse i minimalizuje problemy. W żadnym obszarze nie ma to takiego znaczenia, jak w odniesieniu do ludzi.

Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne – Internet, e-mail, telefony komórkowe, palm – topy – doprowadziły do wytworzenia zalewu informacji, z którym prawie nikt z nas nie potrafi sobie poradzić. Większość ludzi biznesu nadal polega na umiejętnościach, których nauczono ich w szkole, jednak w zdecydowanej większości nie są one adekwatne do sprostania aktualnemu przepływowi informacji i wymaganiom globalnej gospodarki funkcjonującej dwadzieścia cztery godziny na dobę. Wytworzona w ten sposób sytuacja sprawia, że paraliżowane są nasze zdolności, wzrasta zdenerwowanie i frustracja, spada poziom kreatywności, a rośnie liczba popełnianych błędów i nietrafnych decyzji.

Teraz, zamiast dążyć do zdobywania coraz to nowych danych, stoimy przed innym wyzwaniem: jakich umiejętności potrzebujemy, aby przekształcić nadmiar dostępnych informacji w wiedzę, której potrzebujemy, aby efektywnie działać w biznesie?

 

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z koncepcją sześciu filarów, na których oparta jest osobista efektywność.
 • Zainspirowanie uczestników do odejścia od stylu reaktywnego i nastawienia na kryzysy, aby stworzyć pro aktywny klimat – zorientowany na wyniki.
 • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami osiągania ponadprzeciętnych celów osobistych i firmowych.
 • Nauczenie uczestników metod przetwarzania informacji pomagających w uwolnieniu się od stresu i trudności, których źródłem jest nieustanny napływ nieprzetworzonych danych.
 • Zidentyfikowanie ukrytych obszarów niekompetencji oraz wzmocnienie posiadanych obszarów kompetencji, pomocnych w podnoszeniu osobistej efektywności.
 • Przedstawienie uczestnikom technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów dających możliwość przekształcania posiadanych informacji coraz efektywniej i skuteczniej.
 • Przybliżenie uczestnikom zasad asertywnej komunikacji oraz nauczenie ich, w jaki sposób wykorzystać poznane metody do wzmocnienia swojej efektywności.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Poziom zarządczy: kierownicy średniego i wyższego szczebla
 • Poziom wykonawczy: specjaliści

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie kluczowych filarów wpływających na efektywność osobistą i zawodową;
 • Poznanie sposobów podnoszenia efektywności z wykorzystaniem swoich wewnętrznych zasobów;
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik organizacji pracy, zasad zarządzania sobą w czasie oraz metod przetwarzania napływających informacji;
 • Rozwinięcie umiejętności wykorzystania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Nabycie wiedzy dotyczącej reguła asertywnej komunikacji oraz poznanie zasadności stosowania ich w podnoszeniu własnej skuteczności;
 • Poznanie korzyści wypływających z przyjęcia postawy otwartości na zmiany i nowe umiejętności.

Program

  1. Filar I – UMIEJĘTNOŚCI
   Umiejętności na poziomie menedżerskim i wykonawczym.
   Poprzez odpowiednie wykorzystanie poniższych umiejętności pracownik łączy i koordynuje różne rodzaje zasobów z zamiarem jak najlepszego osiągnięcia celów. Umiejętności menedżerskie są właściwe tożsame z umiejętnościami osobistymi. Każdy z nas planuje i organizuje swoje życie zawodowe i osobiste. Powinniśmy posiadać automotywację i umiejętność samokontroli własnych planów i działań, aby ewentualnie wprowadzać poprawki (korygowanie). Jak efektywnie wyznaczać cele i drogi ich realizacji – mówią o tym modele GROW i WARTE.

    • Planowanie
    • Organizacja
    • Motywacja / Automotywacja
    • Kontrola / Samokontrola
    • Korygowanie
    • Model GROW
    • Model WARTE
  2. Filar II – OTWARTOŚĆ NA ZMIANY
   Zmienność – jak twierdził Heraklit – jest zasadniczą właściwością przyrody. Zmiana to jedyny stały element w życiu jednostki i organizacji. Zmiany otaczają każdego z nas, są widoczne we wszystkich dziedzinach życia. Zmiany we współczesnym świecie biznesu wpływają nie tylko na technologie i struktury, lecz przede wszystkim na ludzi w organizacjach. Reakcja członków organizacji na zachodzące zmiany ma zasadnicze znaczenie zarówno dla ich własnej skuteczności, jak i dla realizowania ogólnej strategii firmy.

    • Czym jest zmiana
    • Etapy cyklu zmiany
    • Model zmiany według Kurta Lewina
    • Model zmiany STD
    • Przyczyny oporu wobec zmian
  3. Filar III – KREATYWNOŚĆ
   W dzisiejszych warunkach – globalnej konkurencji, szansę na przetrwanie i rozwój mają tylko te przedsiębiorstwa, które są nastawione na permanentne poszukiwanie i wdrażanie innowacji. Bez zatrudnienia kreatywnych pracowników firma… gnuśnieje. Innowacje w biznesie są potrzebne dosłownie wszędzie i w każdym czasie. Ten, kto nie jest kreatywny i innowacyjny w coraz bardziej konkurencyjnym i agresywnym środowisku, po prostu wypada z biznesu. Kreatywność zmusza nas do ciągłego odkrywania nowych dróg, polega na odkrywaniu nowych znaczeń w różnych dziedzinach życia i doświadczenia i niekonwencjonalnym łączeniu ich ze sobą.

    • Czym jest kreatywność
    • Stereotypy
    • Diagram Ishikawy
    • 5 D
    • Metody heurystyczne
    • Pytania Osborna
  4. Filar IV – ZASADY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
   Czas jest najcenniejszym i najważniejszym dobrem jakie posiadamy. To, czy wykorzystamy go w pełni zależy od nas. Czas jest również najbardziej ograniczonym dobrem jakie posiadamy: jedynym, którego nie możemy otrzymać więcej. Nie możemy kupić dodatkowego czasu, ale możemy wykorzystać jak najlepiej ten, który jest do naszej dyspozycji.

    • Co to jest czas?
    • Pożeracze czasu
    • Zasady i reguły planowania
    • Metoda ABC
    • Macierz Eisenhowera
    • Indywidualna krzywa sprawności
    • Sześć reguł delegowania
    • Rozwiązania i środki zaradcze
    • Analiza strumienia zadań
  5. Filar V – ZASOBY WEWNĘTRZNE
   Znajomość różnych metod i technik jest bardzo cenna. Jednak bez energii wewnętrznej i motywów działania skuteczność w/w metod i technik może być niewystarczająca. Aby osiągać wyznaczone cele warto zasoby wewnętrzne rozwijać w obszarze samodyscypliny i wewnętrznych wartości oraz swoich preferencji do działania. Poziomy logiczne Diltsa mają za zadanie wskazać pracownikowi, z jakich obszarów może uzupełniać ewentualne deficyty w swoich zasobach lub przy niewystępowaniu deficytów – w jaki sposób te zasoby wewnętrzne podwyższać.

    • Poziomy logiczne Diltsa
    • Wiedza deklaratywna i proceduralna
    • Samodyscyplina
    • Wewnętrzne wartości
    • Preferencje do działania
    • Energia wewnętrzna
    • Motywy działania
  6. FILAR VI – ASERTYWNA KOMUNIKACJA
   Skuteczna asertywna komunikacja sprawia, że relacje z innymi stają się równorzędne, to pozytywna afirmacja samego siebie, która także dowartościowuje innych ludzi w naszym życiu. Przyczynia się ona do osiągnięcia satysfakcji w życiu osobistym, jak również wpływa na poprawę jakości naszych relacji z innymi. Techniki i procedury asertywne budują stronę językową asertywnej komunikacji. Język asertywny służy zwiększeniu efektywności komunikacji interpersonalnej.

    • Co to jest asertywność
    • Asertywność w czterech krokach
    • Zasady asertywnej komunikacji
    • Zamiana oceny na opinie
    • Z treści na proces
    • Radzenie sobie z krytyką

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.