Pomoc dla zdegradowanych dzielnic - rewitalizacja obszarów miejskich

zaproszenie do udziału w szkoleniu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na drodze rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • pracowników Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:

 • Instytucjach europejskich określających wytyczne dla procesu pozyskiwania funduszy,
 • Kluczowych dokumentach krajowych w oparciu, o które formułuje się wniosek,
 • Istotnych aspektów rewitalizacji,
 • Kluczowych kwestii dla dobrego przygotowania wniosku promocji projektu unijnego.

Program

  1. Podstawowe informacje o funduszach unijnych:
    • Europejski Fundusz Społeczny
    • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    • Nowe rozporządzenia wspólnotowe
    • Poziom dofinansowania projektów
    • Zasada n+2/n+3
    • Cross-financing
    • Zasady kwalifikowalności wydatków wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  2. Dokumenty w oparciu, który budujemy nasz projekt:
    • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
    • Narodowa Strategia Spójności (2007 -2013)
    • Strategia Rozwoju Województwa
    • Strategia Rozwoju Gminy
  3. Definicja Rewitalizacji
    • Słowniczek pojęć
    • Lokalny Program Rewitalizacji – omówienie na przykładach
    • Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym tzw. 3xPPP
    • Cechy rewitalizacji
  4. Zapoznanie się ze stosownym Programem Operacyjnym Województw – omówienie na przykładach:
    • Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji z Regionalnym Programem Operacyjnym
    • Beneficjenci
  5. Faktyczne przygotowanie projektu/wniosku w celu pozyskania funduszy unijnych:
    • Cechy dobrego projektu,
    • Formularze aplikacyjne wraz z załącznikami
    • Trwałość projektu
    • Zakaz podwójnego finansowania
    • Promocja projektu
    • Procedura wyboru Projektów
    • Umowa o współfinansowanie
    • Projekty modelowe

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Koszt (brutto)

700 PLN

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.