Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Prawo budowlane
w procesie inwestycyjnym
– stan obecny i kierunki zmian”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki inwestycji telekomunikacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników operatorów sieci telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne i budowlane.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Samodzielnych funkcji w budownictwie z uwzględnieniem ich uprawnień i obowiązków
 • Kluczowych kwestii związanych z budową obiektu, jego oddaniem do użytku oraz utrzymaniem
 • Wymaganych sposobów postępowania w przypadku katastrof
 • Praw i obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Zagadnień związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie
 • Przepisów technicznych i wykonawczych zawartych w Rozporządzeniach

Program

  1. Prawo Budowlane:
    • Podstawowe pojęcia i funkcje
     • Objaśnienie samodzielnych funkcji w budownictwie
     • Przedstawienie prawnych aspektów nadania uprawnień budowlanych
     • Prawa i obowiązku projektanta, inspektora i kierownika budowy
    • Zagadnienia związane z budową obiektu
     • przebiegu budowy i oddania do użytku
     • Zasady utrzymania obiektu budowlanego
     • Obowiązki inwestora i kierownika robót
     • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
    • Zagadnienia związane z utrzymaniem obiektu budowlanego
     • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu
    • Katastrofa – definicja obowiązki i zakres działań
    • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
     • Obowiązku nadzoru budowlanego
    • Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
     • Omówienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie
  2. Rozporządzenia Przepisy techniczne
    • Omówienie i przedstawienie przepisów technicznych w postaci tabeli i testu na zasadzie „trzech do wyboru”
    • Praca z kursantami na podstawie przedstawionych tabeli
  3. Rozporządzenia Przepisy wykonawcze
    • Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego
    • Przedstawienie warunków i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
    • Charakterystyka dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
    • Omówienia rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
    • Przedstawienie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
    • Charakterystyka samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    • Opis wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
    • Opis książki obiektu budowlanego.
    • Opis wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje