Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Prawo komunikacji elektronicznej”

Cel szkolenia

W dniu 20.12.2018 r. weszła w życie dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej Dyrektywa 2018/1972). Dyrektywa 2018/1972 tworzy nowy pakiet przepisów dotyczących sektora łączności elektronicznej. Dyrektywa ta transponowana zostanie do polskiego prawa za pośrednictwem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (dalej PKE). Wraz z PKE przygotowana została ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej (dalej PW PKE). PKE zastąpi ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej PrTel).

Przedmiotem szkolenia jest omówienie nowych ram prawnych w obszarze komunikacji elektronicznej, obejmujących Europejski kodeks łączności elektronicznej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną między innymi główne cechy PKE, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy, terminy obowiązywania oraz przepisy intertemporalne nowej regulacji. Ponadto omówione zostaną główne zmiany nowej regulacji w stosunku do PrTel.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie zmian przewidzianych w PKE w stosunku do obowiązujących przepisów prawa jak również pomoc we wdrożeniu nowych obowiązków prawnych wynikających z PKE.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej pionów projektów, infrastruktury, sprzedaży i obsługi klienta korzystającego z usług komunikacji elektronicznej, jak również pracowników tych komórek organizacyjnych, prawników wewnętrznych doradzających przy obsłudze klienta, jak również doradców zewnętrznych, przedstawicieli organów administracji publicznej, w tym między innymi, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Program

1. Nowe ramy prawne komunikacji elektronicznej po uchyleniu pakietu dyrektyw łączności elektronicznej – omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji, zakresu stosowania nowych regulacji w polskim systemie prawnym, skutku braku implementacji.

2. Ustawa prawo komunikacji elektronicznej (,,PKE”) oraz ustawa – przepisy wprowadzające prawo komunikacji elektronicznej (,,PW PKE”) (projekty) – omówienie głównych cech, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, terminów obowiązywania, przepisów intertemporalnych.

3. Kwalifikacja prawna świadczonych usług według nowej siatki definicyjnej określonej w PKE.

4. Usługa fakultatywnego obciążenia rachunku – omówienie definicji, zakresu zastosowania, obowiązków związanych ze świadczeniem tej usługi, sposobu wdrożenia PKE w tym zakresie.

5. Dezaktywacja usług po okresie promocyjnym – omówienie zakresu nowej regulacji, uprawnień abonenta oraz obowiązków dostawcy usług, sposobu wdrożenia PKE w tym zakresie.

6. Dokumentacja abonencka – omówienie zmian w dokumentacji abonenckiej na podstawie PKE w stosunku to obowiązujących regulacji prawnych, przyporządkowanie wymogów PKE w zakresie dokumentacji abonenckiej do rodzaju abonentów i ich statusu według PKE, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE związanych z nową dokumentacją abonencką.

7. Odszkodowanie dla dostawcy usług z tytułu rozwiązania umowy przed terminem – omówienie nowej regulacji na zasadzie porównawczej do ustawy z 16.07.2004 prawo telekomunikacyjne, omówienie wyjątków, sposobu wyliczenia odszkodowania, sposobu wdrożenia nowej regulacji PKE w tym zakresie.

8. Reklamacje – omówienie zakresu przedmiotowego reklamacji na gruncie PKE, trybu postępowania reklamacyjnego, terminów, wymogów w zakresie treści reklamacji, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

9. Zmiana taryf – analiza przypadków zmiany planów taryfowych po zawarciu umowy z abonentem na gruncie PKE. Omówienie zagadnień prawnych i praktycznych w tym zakresie.

10. Dodatkowe usługi – omówienie zmian w PKE w zakresie uruchamiania dodatkowych usług w trakcie obowiązywania umowy z abonentem, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

11. Przenoszenie numerów – omówienie uprawnień abonenta dotyczących zachowania prawa do przeniesienia numeru przy zmianie dostawcy usług. Omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

12. Nadużycia – omówienie uprawnień użytkowników końcowych na gruncie PKE związanych z nadużyciami, uprawnienia administracyjne Prezesa UKE w tym zakresie. Omówienie sposobów przygotowania się do nowych regulacji PKE.

13. Uprawnienia dostawcy usług wobec abonentów, którzy zalegają z opłatami za świadczone usługi – omówienie nowych regulacji PKE w tym zakresie, omówienie sposobów wdrożenia nowych uprawnień przewidzianych w PKE.

14. Odczyt maszynowy – omówienie istoty odczytu maszynowego i obowiązków PKE w tym zakresie. Omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

15. Dostęp podmiotów uprawnionych – omówienie zasad przekazywania danych przy kontroli operacyjnej i lokalizacji urządzenia końcowego według PKE. Omówienie sposobów wdrożenia wymogów PKE w tym zakresie.

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje