Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Procedury ocen oddziaływania na środowisko”

Program szkolenia

  1. Cele ochrony środowiska w UE. Źródła prawa ochrony środowiska w UE i Polsce i prawne podstawy procesu inwestycyjnego
  2. Miejsce ocen oddziaływania na środowisko w systemie zarządzania ochroną środowiska
  3. Podstawowe zasady procesu OOS w UE i Polsce
  4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu w sprawie OOS
  5. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  6. Postępowanie w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na sieć NATURA 2000
  7. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  8. Raport OOS i prognoza skutków środowiskowych, zakres, metody, weryfikacja
  9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  10. Specyfika przedsięwzięć liniowych
  11. Udział społeczeństwa w procedurze OOS
  12. Wybrane problemy związane z procedurą OOS, w tym najczęstsze braki i błędy stron postępowania
  13. Ochrona środowiska w procesie planowania przestrzennego. Procedura zatwierdzania mppz oraz wykonywanie prognozy.
  14. Relacje pomiędzy procesem inwestycyjnym i OOS dziś i jutro

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład połączony z analizą przypadków.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje