Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Uprawnienia budowlane w telekomunikacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników operatorów sieci telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne i budowlane
 • osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie wszystkich zagadnień niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminu na uprawnienia budowlane.

Program

  1. Przedstawienie zakresu znajomości przepisów prawnych niezbędnych do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia
    • Omówienie zasad egzaminu na uprawnienia
    • Przedstawienie aktów prawnych niezbędnych do egzaminu w postaci tabelki z określeniem stopnia znajomości
  2. Omówienia Prawa Budowlanego wraz z Rozporządzeniami
   • Prawo budowlane
    • Podstawowe pojęcia i funkcje:
     • Objaśnienie samodzielnych funkcji w budownictwie
     • Przedstawienie prawnych aspektów nadania uprawnień budowlanych
     • Prawa i obowiązku projektanta, inspektora i kierownika budowy
    • Zagadnienia związane z budową obiektu:
     • przebiegu budowy i oddania do użytku
     • Zasady utrzymania obiektu budowlanego
     • Obowiązki inwestora i kierownika robót
     • Uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego
    • Zagadnienia związane z utrzymaniem obiektu budowlanego:
     • Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu
    • Katastrofa – definicja obowiązki i zakres działań
    • Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
     • Obowiązku nadzoru budowlanego
    • Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
     • Omówienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie
   • Rozporządzenia Przepisy techniczne
    • Omówienie i przedstawienie przepisów technicznych w postaci tabeli i testu na zasadzie
     „trzech do wyboru”
    • Praca z kursantami na podstawie przedstawionych tabeli
   • Rozporządzenia Przepisy wykonawcze
    • Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego
    • Przedstawienie warunków i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub
     niewykończonych obiektów budowlanych
    • Charakterystyka dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
     ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
    • Omówienia rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane
     ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
    • Przedstawienie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
     geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
    • Charakterystyka samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    • Opis wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie
     dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
    • Opis książki obiektu budowlanego.
    • Opis wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób
     posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z
     tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
    • Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  3. Przedstawienie skutków działania żywiołu:
    • Omówienie zasada odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
     lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  4. Samorząd zawodowy w budownictwie
    • Omówienie nazw zawodów w myśl ustawy
    • Zadania samorządu zawodowego
    • Charakterystyka struktury samorządu zawodowego
    • Odpowiedzialność członków izby
    • Mienie samorządu
  5. Ustawa o wyrobach budowlanych
    • Przedstawienie podstawowych pojęć
     • aprobata techniczna
     • znak budowlany
  6. Ustawa o normalizacji i normy
    • Podstawowe pojęcia
     • norma
     • normalizacja
    • omówienie stosowania Polskich Norm oraz wytycznych, instrukcji i poradników w zakresie dotyczącym projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki telekomunikacyjnych obiektów budowlanych
  7. Ustawa o certyfikacji
    • Omówienie systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów
    • przedstawienie w formie tabeli wykazu norm zharmonizowanych
  8. Omówienie zagadnień z prawa geodezyjnego
    • Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu
     • Omówienie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
     • Omówienie rodzajów materiałów stanowiących podstawowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz ich udostępniania.
  9. Omówienie Kodeksu Pracy dotyczący bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
    • Obowiązki pracodawcy
    • Prawa i obowiązki pracownika
    • Omówienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie budowy
    • Przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie o ochrony zdrowia
    • Obowiązki pracodawcy dotyczące szkolenia
  10. Omówienie podstawowych pojęć w ustawie wypadkowej i inspekcja pracy
    • Podstawowe pojęcia w myśl ustawy
    • Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy
  11. Przedstawienie zagadnień związanych z ochroną środowiska
    • Omówienie przepisów związanych z „ Natura 2000”
    • Omówienie sposobu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej cechy
    • Przedstawienie praw i obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska
    • Opis zasad gospodarki odpadami
    • Przedstawienie zasad funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej
  12. Prawo Wodne i Ochrona Przeciwpożarowa
    • Opis pozwolenia wodnoprawnego
    • Opis operatu wodnoprawnego
    • Opis zasad zaopatrzenia budynku w wodę w myśl ochrony przeciwpożarowej
    • Charakterystyka uzgodnień projektu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  13. Omówienie problemów związanych z Dozorem Technicznym
    • Podstawowe pojęcia i funkcje
     • dozór techniczny
     • urządzenie techniczne
     • Inspektor UDT
  14. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z drogami publicznymi
    • Omówienie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
    • Określenie warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
    • opis warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
  15. Opis zagadnień związanych z Koleją i Energetyką
    • Kolej
     • Przedstawienie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego.
     • Opis wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a takŜe sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
    • Energetyka
     • Przedstawienie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
     • Przedstawienie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
  16. Telekomunikacja
    • Omówienie ustawy wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jej skutków
     • dla samorządów
     • dla developerów
     • operatorów telekomunikacyjnych
    • Przedstawienie ustawy o prawie telekomunikacyjnym
     • omówienie zakresu ustawy
     • omówienie zasad wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej
     • przedstawienie zasad dostępu telekomunikacyjnego
     • omówienie zasad gospodarowania częstotliwościami
     • zasady funkcjonowania cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych
     • omówienie zasad infrastruktury, urządzeń telekomunikacyjnych i radiowych
     • przedstawienie obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa
    • Omówienie rozporządzeń
     • w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych.
     • w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawnych,
     • w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego.
     • w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
    • omówienie ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej.
  17. Omówienie prawo geologicznego i planowania przestrzennego
    • Prawo geologiczne
     • Zakres obowiązywania
     • Zasady projektowanie i wykonywanie prac geologicznych
     • Omówienie dokumentacji geologicznej
     • Zasady budowy obiektu górniczego
     • Opis organów administracji geologicznej i Państwowej Służby Geologicznej
     • Charakterystyka Organu nadzoru Górniczego
    • Przedstawienie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
     • podstawowe pojęcia
     • omówienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
     • omówienie zasad decyzji o warunkach zabudowy
     • omówienie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  18. Przedstawienie ustawy o gospodarce nieruchomościami
    • Podstawowe pojęcie
    • Omówienie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
    • Opis zasobów nieruchomości
    • Charakterystyka sprzedaŜy i oddanie w wieczyste uŜytkowanie
    • Opis przetargów na zbycie nieruchomości
    • Oddanie w trwały zarząd
    • Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
    • Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
    • Przedstawienie zasad wykonywania, ograniczeń lub pozbawiania praw do nieruchomości
  19. Przedstawienie zagadnień z ochrony gruntów, przyrody i zabytków
    • Ochrona gruntów
     • Podstawowe pojęcia
     • Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
     • Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej
    • Ochrona przyrody
     • Podstawowe pojęcia
     • zapobieganie degradacji gruntów
     • ochrona terenów zielonych
     • gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
     • omówienie przepisów karnych
    • ochrona zabytków
     • podstawowe pojęcia
     • formy i sposoby ochrony zabytków
     • zagospodarowanie zabytków oraz prowadzenie prac i robót
     • rola nadzoru konserwatorskiego
     • zasady finansowanie ochrony zabytków
     • opis organizacji organów ochrony zabytków
     • opis prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.
  20. Omówienie Kodeksu Cywilnego, Ustawy o zamówieniach Publicznych i KPA
    • Kodeks Cywilny
     • Przedstawienie zasad umowy o dzieło
     • Przedstawienie zasad umowy o roboty budowlane
    • Zamówienia Publiczne
     • sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
     • szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
    • Kodeks Postępowania Administracyjnego
     • Określenie podstawowych pojęć według KPA – Dział I
     • Omówienie zasad postępowania administracyjnego – Dział II

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje