Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie przez cele”

Cel szkolenia
Jeśli nawet czasem przychodzi pływać halsem, to ostatecznie cel określa kierunek i sposób wiosłowania.

 

Ważnym czynnikiem współpracy w zespole jest uzgodnienie, rozumienie i poznawanie różnych, odmiennych punktów widzenia. Zwłaszcza istotne jest uzgodnienie tego, co rozumiane jest pod pojęciem samego, konkretnego celu.

Zawsze można i należy wyznaczyć dla zespołu cele z zakresu zachowania i cele konkretne dla procesów grupowych. Można wyznaczać cele nauczania i w ten sposób stworzyć pewien wzorzec dla pojęć: „chcę i mogę wiedzieć”.

Należy jednak najpierw się zastanowić, czy chcemy i czy widzimy sens pracy z celami. Czy chcemy dokładnej definicji naszej pracy i naszych umiejętności. Dotyczy to zwłaszcza przełożonych. Zwłaszcza im powinno zależeć na dokładnym ustaleniu, co wolno, a czego nie jego pracownikom.

Osoba myśląca i działająca w kategoriach celu inicjuje przyszłość i ponosi za nią odpowiedzialność. Decydując się na pracę z celami musi się zrezygnować z samowoli i z niekontrolowanej spontaniczności, ale w zamian zdobywa się zaufanie zespołu i przełożonych.

Każdy cel jest stanem, którego planuje się osiągnąć w konkretnym czasie, za pomocą szeregu konkretnych przedsięwzięć. Składa się z treści (co ma być zrealizowane i z jaką jakością), ilości (ile sztuk, jaka wielkość, wymiar lub też jakie zachowanie) i czasu (konkretny termin lub wyznaczony okres realizacji). Należy pamiętać, że cele muszą być realne, akceptowalne i skuteczne (np. po jego zrealizowaniu musi coś ulec zmianie na lepsze).

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla

Korzyści z udziału w szkoleniu

WIEM WIĘCEJ – znajomość

 • Koncepcji zarządzania przez cele
 • Zasad formułowania efektywnych celów
 • Związków między celami biznesowymi firmy a celami pojedynczych pracowników
 • Przedstawiania pracownikom celów w czytelny i zrozumiały sposób
 • Motywowania przez cele
 • Efektywnej oceny pracownika przez pryzmat ustalonych celów

DZIAŁAM SKUTECZNIEJ – trening

 • Dostosowywania celów do poziomu zaangażowania i kompetencji pracowników
 • Zastosowania prawidłowych metod formułowania celów
 • Przekładania celów firmy na cele cząstkowe działów i pracowników
 • Ustalania priorytetów
 • Ustanawiania celów z pracownikiem
 • Informacji zwrotnej maksymalizującej osiąganie celów
 • Przeprowadzania systematycznych przeglądów oraz oceny postępu realizacji celów

CHCĘ OSIĄGAĆ – postawa

 • Osobistej odpowiedzialności za rolę własnego zaangażowania w zrealizowaniu celu
 • Spostrzegania wpływu własnego nastawienia na jakość zadania
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych
 • Zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Zorientowania na rezultaty w codziennym działaniu
 • Dążenia do skuteczności
 • Odpowiedzialności za własną pracę i realizację celów firmy
 • Samodzielności i przedsiębiorczości w podejściu do pracy

Zarządzanie czasem

 • Zasad organizacji czasu
 • Poznania metod planowania działań
 • Narzędzi i technik zarządzania czasem
 • Reguł skutecznego zarządzania czasem
 • Efektywnego zarządzania komunikacją mailową, telefoniczną, papierową

Nabycie umiejętności

 • Rangowania zadań, określania priorytetów
 • Nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy
 • Kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy
 • Skutecznego ustalania priorytetów zadań i lepszej organizacji własnej pracy
 • Podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach
 • Skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym i czasem współpracowników
 • Pracy pod presją czasu
 • Identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • Wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem
 • Zwiększenie efektywności zarządzania sobą
 • Osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania
 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych
Program
  1. Zarządzanie przez cele
    • Istota i podstawowe założenia koncepcji zarządzania przez cele
    • Motywowanie i automotywacja pracowników przez cele
    • Wizualizacja własnych uwikłań czasowych – metoda „m-m”
    • Identyfikacja podstawowych „złodziei” czasu
    • Rozpoznanie przeszkód sprawnego działania
    • Ograniczanie barier organizacyjnych
  2. Definiowanie celów i planowanie działań
    • Racjonalna praca według Kartezjusza (planowanie celów)
    • Planowanie, ustanawianie celów
    • Formułowanie celów na piśmie
    • „Jednominutowe cele”
    • Cechy efektywnego celu
    • Proces planowania celów
    • Analiza środków realizacji celów
    • Standard dobrze postawionego celu
    • Ćwiczenie techniki formułowania celów
    • Wypracowywanie i doskonalenie celów na przykładach rzeczywistych celów z życia zawodowego
  3. Ustalanie priorytetów
    • Ustalanie priorytetów
    • Określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych – zasada Eisenhowera
    • W jaki sposób dokonywać wyboru zadań priorytetowych?
    • Dystrybucja nakładu czasu – analiza ABC i zasada Pareto
    • Tworzenie harmonogramu i kalendarza działań
    • Sporządzanie harmonogramów zadań Wymogi i warunki efektywnego formułowania celów
  4. Opracowywanie planów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych, etc.). Umiejętne delegowanie zadań, Postępowanie w sytuacjach rutynowych
    • Ustalanie terminów i ram czasowych planowanych działań
    • Ograniczanie zakresu i kontrola swoich zadań
    • Podstawowe reguły zlecania zadań i obowiązków
    • Wyrażanie próśb i wydawanie poleceń
    • Korespondencja i materiały do czytania
    • Efektywny mailing
    • Telefony i zebrania
    • 10 reguł pozyskiwania czasu
  5. Zarządzanie sobą w czasie i realizacja celów
    • Priorytety zawodowe
    • Retrospekcyjny bilans czasu
    • Świadome wykorzystywanie czasu a utrata kontroli nad planowaniem i wykonywaniem zadań
    • Opracowanie planów: krótko, średnio i długoterminowych.
    • Dokonanie analizy wykorzystania własnego czasu.
    • Wyznaczenie celów według metody (SMART i MBO)
    • Sporządzenie aktualnej Matrycy Czasu i nałożenie na nią Macierzy Eisenhowera po czym każdy ustali Priorytety czyli wartości organizujące nasz czas decydując, które zadania są ważne, ulotne, kryzysowe i drugorzędne.
    • Dokonanie analizy ABC i sprawdzenie metodą planowania „Od końca”.
  6. Asertywna organizacja czasu
    • Zachowania asertywne jako techniki wpierające zarządzanie czasem
    • Analiza czynników, które wpływających na dezorganizację zaplanowanych czynności
    • Efekt „piły”
    • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań
    • Pozbycie się trudności odmawiania (trzystopniowa procedura, technika „zdartej płyty”)
    • Wyrażanie uczuć negatywnych – przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych i oddzielaniu faktów od opinii.
Czas trwania
2 dni szkoleniowe
Koszt
2670 PLN + VAT
Metoda prowadzenia
Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Wersja e-learningowa
Brak.
Do pobrania

Planowane realizacje