Zaproszenie do udziału w szkoleniu

“Znowelizowane prawo telekomunikacyjne”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie znowelizowanego polskiego Prawa Telekomunikacyjnego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników departamentów prawnych i regulacyjnych firm telekomunikacyjnych,
 • pracowników organów regulacyjnych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie prawa telekomunikacyjnego,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawa telekomunikacyjnego.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Ogólnej charakterystyki prawodawstwa europejskiego,
 • Miejsca komunikacji elektronicznej w polityce UE,
 • Prawa telekomuniacyjnego UE,
 • Kierunków zmian w regulacjach dotyczących komunikacji elektronicznej w UE,
 • Prawa telekomunikacyjnego w Polsce,
 • Nowych obowiązków operatorów w zakresie retencji danych, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego
 • Istoty wzmocnienia pozycji i nowych uprawnień Prezesa UKE
 • Nowych zasad zawierania, zmiany i rozwiązywania umów
 • Zmian metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
 • Uprawnień abonenta i postępowania reklamacyjnego
 • Dostępu do rynku zagranicznych operatorów i ich wpływu na rozwój konkurencji
 • Rozszerzonego zakresu przechowywania informacji i związanych z tym dodatkowych kosztów ponoszonych przez operatorów
 • Nowych przepisów antyspanowych
 • Kwestii niezgodności znowelizowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej
 • Nowych obowiązków informacyjnych operatorów telekomunikacyjnych
 • Usprawnienia procesu przenoszenia numerów miedzy operatorami

Program

  1. Prawo telekomunikacyjne Unii Europejskiej
    • założenia prawa telekomunikacyjnego,
    • zadania państwa w komunikacji elektronicznej
    • główne kierunki regulacji rynku komunikacji elektronicznej,
    • aspekty regulacyjne konkurencji,
    • kierunki zmian regulacji w Unii Europejskiej.
  2. Prawo telekomunikacyjne w Polsce
    • implementacja rozwiązań europejskich w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
    • zakres przedmiotowy ustawy,
    • podstawowe cele wprowadzonych regulacji,
    • układ ustawy,
    • zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  3. Nowe obowiązki operatorów w zakresie retencji danych, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego
    • archiwizowanie danych o usługach telekomunikacyjnych,
    • katalog informacji, jakie operatorzy będą musieli udostępnić UKE oraz służbom specjalnym.
  4. Wzmocnienie pozycji i nowe uprawnienia prezesa UKE
    • nowy tryb powoływania Prezesa UKE; kadencyjność Prezesa,
    • rozszerzenie uprawnień UKE do kontrolowania kosztów operatorów dominujących,
    • wyznaczenie przez UKE “rynku właściwego” oraz możliwość zaskarżenia tej decyzji przez operatorów,
    • procedura weryfikacji kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych,
    • katalog decyzji prezesa, od których operator może się odwołać.
  5. Nowe zasady zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy
    • zaostrzone zasady stosowania kar za przerwy w świadczeniu usług,
     • kiedy abonentowi przysługuje odszkodowanie za przerwę w świadczeniu usług,
     • wysokość odszkodowania ponoszona przez operatora,
    • nowe zasady przedterminowego rozwiązywania umowy przez abonenta,
     • kary dla konsumentów za przedterminowe rozwiązanie umowy,
     • sytuacje, kiedy abonent może rozwiązać umowę przed terminem bez ponoszenia konsekwencji finansowych,
     • jak się bronić przed zerwaniem umowy przez konsumenta,
    • warunki oferowania usług o podwyższonej opłacie,
     • obowiązki operatorów świadczących usługi o podwyższonej opłacie,
     • informacje jakie należy przekazać konsumentom korzystającym z tego typu świadczeń,
     • czy wymagane jest zawarcie odrębnej umowy z operatorem?
  6. Zmiana metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
   • Uprawnienia abonenta i postępowanie reklamacyjne
     • uwarunkowania prawne obsługi abonenta oraz jego uprawnienia,
     • praktyczne aspekty postępowania reklamacyjnego.
   • Dostęp do rynku zagranicznych operatorów szansą na zwiększenie konkurencji
     • zasady funkcjonowania na rynku operatorów telekomunikacyjnych z innych państw UE,
     • wpływ nowych regulacji na rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce,
     • czy interesy polskich operatorów są zagrożone?
   • Rozszerzony zakres przechowywania informacji – dodatkowe koszty ponoszone przez operatorów
     • implementacja do Prawa telekomunikacyjnego Dyrektywy 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności,
     • kategorie danych przeznaczonych do zatrzymania oraz okres ich przechowywania,
     • jak nowe obowiązki przekładają się na koszty operatorów.
   • Przepisy antyspamowe
     • spam czynem nieuczciwej konkurencji,
     • na kim spoczywa odpowiedzialność za przysyłanie “informacji niezamówionych”,
     • odpowiedzialność finansowa za “spamowanie” (kary do 100 tys. zł),
     • narzędzia monitorowania i zwalczania zjawiska.
   • Niezgodność znowelizowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej
     • niezgodność z prawem wspólnotowym przepisów dotyczących przenoszenia numerów oraz kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych,
     • możliwe konsekwencje sprzeczności przepisów,
     • czy Polska poniesie kary finansowe za niedostosowanie się do regulacji europejskich?
   • Nowe obowiązki informacyjne operatorów telekomunikacyjnych
     • informowanie o każdej zmianie cennika, również o obniżce cen,
     • czy operator będzie miła obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem?
     • kary nakładane na operatorów za niedopełnienie obowiązków informacyjnych lub braku określonych informacji w regulaminie.
   • Usprawnienie procesu przenoszenia numerów miedzy operatorami
     • ułatwienie procedur,
     • Centralna Baza Numerów przeniesionych,
     • zakaz pobierania opłat od konsumenta za zmianę operatora,
     • możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem,
     • wzrost konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym konsekwencja nowych przepisów.

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2130 PLN + VAT

  Szkolenie w trybie e-learningowym: 1130 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie w trybie stacjonarnym

  • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
  • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
  • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
  • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
  • Zajęcia mają formę wykładów, analizy przypadków problemowych oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

  Szkolenie w trybie e-learningowym

 1. Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 2. Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 3. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 4. Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 5. Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 6. Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 7. Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 8. Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 9. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 10. Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje

  Gru 14

  Znowelizowane prawo telekomunikacyjne (szkolenie e-learningowe)

  14 grudnia - 21 grudnia
  |
  1130PLN + VAT
  Kurs e-learningowy
  Gru 17

  Znowelizowane prawo telekomunikacyjne (szkolenie stacjonarne)

  17 grudnia - 18 grudnia
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  Lut 08

  Znowelizowane prawo telekomunikacyjne (szkolenie e-learningowe)

  8 lutego, 2021 - 15 lutego, 2021
  |
  1130PLN + VAT
  Kurs e-learningowy
  Lut 18

  Znowelizowane prawo telekomunikacyjne (szkolenie stacjonarne)

  18 lutego, 2021 - 19 lutego, 2021
  |
  2130PLN + VAT
  Warszawa
  Kwi 12

  Znowelizowane prawo telekomunikacyjne (szkolenie e-learningowe)

  12 kwietnia, 2021 - 19 kwietnia, 2021
  |
  1130PLN + VAT
  Kurs e-learningowy

  Subskrybuj nasz Newsletter

  Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
  i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.