Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Znowelizowane prawo telekomunikacyjne”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie znowelizowanego polskiego Prawa Telekomunikacyjnego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników departamentów prawnych i regulacyjnych firm telekomunikacyjnych,
 • pracowników organów regulacyjnych,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie prawa telekomunikacyjnego,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawa telekomunikacyjnego.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Ogólnej charakterystyki prawodawstwa europejskiego,
 • Miejsca komunikacji elektronicznej w polityce UE,
 • Prawa telekomuniacyjnego UE,
 • Kierunków zmian w regulacjach dotyczących komunikacji elektronicznej w UE,
 • Prawa telekomunikacyjnego w Polsce,
 • Nowych obowiązków operatorów w zakresie retencji danych, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego
 • Istoty wzmocnienia pozycji i nowych uprawnień Prezesa UKE
 • Nowych zasad zawierania, zmiany i rozwiązywania umów
 • Zmian metod rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
 • Uprawnień abonenta i postępowania reklamacyjnego
 • Dostępu do rynku zagranicznych operatorów i ich wpływu na rozwój konkurencji
 • Rozszerzonego zakresu przechowywania informacji i związanych z tym dodatkowych kosztów ponoszonych przez operatorów
 • Nowych przepisów antyspanowych
 • Kwestii niezgodności znowelizowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej
 • Nowych obowiązków informacyjnych operatorów telekomunikacyjnych
 • Usprawnienia procesu przenoszenia numerów miedzy operatorami

Program

  1. Źródła prawa Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji
  2. Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego
  3. Przyczyny reformy pakietu dyrektyw łączności elektronicznej
  4. Ustawa prawo telekomunikacyjne – układ, zakres i cel regulacji
  5. Obowiązki operatorów w zakresie retencji danych, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego
  6. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  7. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wybrane aspekty
  8. Metody rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami a użytkownikami sieci
  9. Uprawniena abonenta i postępowanie reklamacyjne
  10. Dostęp do rynku zagranicznych operatorów szansą na zwiększenie konkurencji
  11. Rozszerzony zakres przechowywania informacji – dodatkowe koszty ponoszone przez operatorów
  12. Przepisy antyspamowe
  13. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych
  14. Usprawnienie procesu przenoszenia numerów między operatorami

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 2 dni

Szkolenie e-learningowe: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, analizy przypadków problemowych oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia

  Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje