Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna
w sieciach światłowodowych”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie dyspersji polaryzacyjnej (PMD), dyspersji chromatycznej (CD) oraz pomiarów PMD włókien światłowodowych metodą JME.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników pionu planowania i rozwoju sieci,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi technikami światłowodowymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Podstaw fizycznych zjawiska dyspersji polaryzacyjnej (PMD) i chromatycznej (CD)
 • Charakterystyki włókien światłowodowych
 • Wpływu warunków wpracy i konstrukcji kabla na PMD
 • Pomiaru dyspersji
 • Tolerowanych poziomach dyspersji PMD i CD
 • Postępowania w przypadku linii o wysokiej dyspersji
 • Metod komensacji dyspersji

Program

  1. Dyspersja polaryzacyjna (PMD)
    • Podstawy fizyczne zjawiska
    • Wpływ warunków pracy i konstrukcji kabla na PMD
    • Charakterystyki PMD
    • PMD tolerowana w cyfrowych systemach transmisyjnych
    • Pomiary PMD i interpretacja wyników
    • Postępowanie w przypadku linii o wysokiej PMD
  2. Dyspersja chromatyczna (CD)
    • Podstawy fizyczne zjawiska
    • Charakterystyki włókien światłowodowych
    • Dyspersja chromatyczna tolerowana w cyfrowych systemach transmisyjnych
    • Kompensacja dyspersji chromatycznej
  3. Pomiar PMD włókien światłowodowych metodą JME (ćwiczenia laboratoryjne)

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje