Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Montaż światłowodów
i pomiary optotelekomunikacyjne”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych problemów związanych z budową linii światłowodowych, przygotowanie uczestników szkolenia do wykonania praktycznych czynności związanych ze zgrzewaniem światłowodów, wykonywaniem złączy i montażu osłon kablowych, przeprowadzenie pomiarów podstawowych parametrów wybranych elementów toru światłowodowego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników zajmujących się praktycznie zagadnieniami budowy linii telekomunikacyjnych wykorzystujących światłowody,
 • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie techniki światłowodowej,
 • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
 • handlowców przedsiębiorstw i sklepów branży elektronicznej,
 • wszystkich osób zainteresowanych współczesną techniką światłowodową.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Kluczowych problemów związanych z budową linii światłowodowych,
 • Zgrzewania światłowodów,
 • Wykonywania złączy rozłączalnych,
 • Montażu osłon kablowych,
 • Pomiarów transmisyjnych i reflektometrycznych.

Program

  1. Analiza problemów związanych z budową linii światłowodowych:
    • rodzaje instalacji: w kanalizacji kablowej, napowietrzne, doziemne, w budynkach
    • podstawowe elementy linii: kable, osprzęt, złącza stałe i rozłączne
    • rodzaje włókien światłowodowych i ich własności
    • konstrukcje i własności kabli światłowodowych
    • złącza światłowodowe rozłączne i postępowanie z nimi
    • typowe uszkodzenia i problemy w instalacjach światłowodowych
  2. Aspekty praktycznej realizacji linii optotelekomunikacyjnej:
    • sposoby budowy linii światłowodowych,
    • budowa linii optotelekomunikacyjnych na terenach zabudowanych,
    • budowa linii optotelekomunikacyjnych poza obszarami zabudowanymi,
    • budowa przejść przez przeszkody terenowe,
    • aspekty prawa budowlanego przy budowie linii optotelekomunikacyjnej,
    • odbiór i ewidencja paszportyzacyjna
  3. Zasady zgrzewania światłowodów, wykonywania złączy rozłączalnych
   i montażu osłon kablowych – opis i zajęcia praktyczne:
    • zasady wykonywania złączy stałych,
    • spawanie i zabezpieczanie włókien światłowodowych
    • postępowanie przy łączeniu kabli światłowodowych.
  4. Zasady wykonywania pomiarów transmisyjnych i reflektometrycznych:
    • zasadnicze parametry torów światłowodowych: tłumienność,
    • straty złączy, dyspersja, PMD
    • pomiary linii światłowodowych w czasie odbioru
    • pomiary strat złączy spawanych
    • wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń za pomocą reflekometru OTDR.
  5. Pomiary parametrów podstawowych elementów toru światłowodowego – pokaz na przyrządach:
    • pomiary światłowodów reflektometrem (OTDR),
    • pomiar mocy sygnału optycznego,
    • pomiar strat metodą transmisyjną (źródło i miernik mocy),
    • kontrola mikroskopowa złącza światłowodowego.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2670 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Wykład i zajęcia praktyczne.

Wersja e-learningowa

Do pobrania

Planowane realizacje