Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Systemy radiokomunikacji
ruchomej lądowej”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących najważniejszych obecnie technologii radiokomunikacji ruchomej lądowej: GSM/GPRS/EDGE, UMTS, LTE i WiMAX. W kontekście tych technologii omówione są również najważniejsze zagadnienia związane z transmisją sygnałów radiowych.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Inżynierów zajmujących się zagadnieniami radiokomunikacyjnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia uczestnicy będą znali:

 • najważniejsze zagadnienia dotyczące propagacji fal radiowych, bilansu łącza radiowego, zasięgów transmisji, modeli propagacyjnych, planowania sieci radiowych, koncepcji sieci komórkowych, metod wielodostępu oraz architektur sieci
 • najbardziej istotne zagadnienia najważniejszych obecnie technologii radiokomunikacji ruchomej lądowej, w tym GSM/GPRS/EDGE, UMTS, cdma2000, WiMAX, LTE, TETRA
 • kluczowe aspekty dotyczące anten radiokomunikacyjnych, w tym anten stacji bazowych, anten stacji ruchomych, odbioru przestrzennego, technik wieloantenowych, anten sterowanych, parametrów kabli antenowych, przyłączanie urządzeń radiowych do toru antenowego.

Program

  1. Radiokomunikacja ruchoma lądowa (RRL) – Wprowadzenie
    • Systemy łączności bezprzewodowej
    • Radio kognitywne
    • Systemy V2V
    • Standardy 802.11
    • Ewolucja sieci WiFi
    • Sieci DTN
    • Transfer danych w sieciach mobilnych
    • Systemy satelitarne
    • Ewolucja sieci komórkowych
    • Mapa częstotliwości
    • Zmiany w architekturze sieci
    • Złożoność terminali
    • System NMT-450
    • Trendy i wyzwania
    • Zagęszczanie sieci
    • Poszerzenie dostępnego widma
    • Poprawa wydajności widmowej
    • Możliwy wzrost pojemności sieci
    • Zużycie energii
    • Integracja systemów mobilnych
    • Sieci IP
    • Technologie dla 5G
    • Przyszłość
  2. Pojęcia podstawowe
    • Częstotliwość pracy
    • Wielodostęp
    • SDMA – przestrzenny dostęp wielokrotny
    • Realizacja łączności dwukierunkowej
    • Protokoły dostępu
    • CSMA/CA
    • Topologie bezprzewodowych sieci dostępowych
    • Komutacja pakietów i łączy
    • Istota systemów komórkowych
    • Strefy pokrycia radiowego
    • Rozmieszczenie stacji bazowych
    • Kanał transmisyjny
    • Łącze transmisyjne
    • Sposoby wykorzystania pasma radiowego
    • Wielodrogowość
    • Propagacja w radiokomunikacji ruchomej
    • Zniekształcenia i zakłócenia sygnału radiowego
    • Przepustowość kanału radiowego
    • Wzór Shannona
    • Charakterystyki szumowe
    • Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym w kanale radiowym
    • Systemy wieloantenowe
    • Podział systemów ze względu na liczbę użytych anten
    • Transmisja i odbiór zbiorczy
    • Transmisja i odbiór z formowaną wiązką
    • Sieć wielousługowa
    • Wymagania QoS i typy ruchu
  3. Elementy składowe bezprzewodowego systemu transmisyjnego
    • Schemat blokowy bezprzewodowego systemu transmisji informacji
    • Kodowanie kanałowe (nadmiarowe)
    • Możliwości detekcyjne i korekcyjne kodów blokowych
    • System ARQ
    • Zysk kodowy
    • Metody dekodowania
    • Błędy seryjne
    • Przeplot/rozplot
    • Kody CRC
    • Kody splotowe
    • Schemat kodera splotowego
    • Dekoder Viterbiego
    • Kody splotowe z wykluczeniem bitów
    • System z modulacja OFDM
    • Pasmowe modulacje pojedynczej nośnej
    • Pasmowy system transmisyjny
    • Formy cyfrowej modulacji pasmowej
    • Kluczowanie z przesuwem amplitudy – ASK
    • Kluczowanie z przesuwem fazy – PSK
    • Kwadraturowy modulator QPSK
    • Modulacja FSK
    • MSK – ogólne podejście
    • Przykłady konstelacji dla modulacji QAM
    • Modulacja FHSS
    • Modulacja DSSS
    • Modulacja OFDM
  4. Propagacyjne parametry toru radiowego
    • Zjawiska propagacyjne w kanale rzeczywistym
    • Propagacja wielodrogowa
    • Zaniki
    • Skutki mobilności – Doppler
    • Podstawowe modele kanału radiowego
    • Tłumienie toru radiowego LoS
    • Propagacja fal w wolnej przestrzeni
    • Tłumienie w wolnej przestrzeni
    • Łączne tłumienie w gazach atmosferycznych
    • Tłumienie zależne od opadów deszczowych
    • Drogi fal w warunkach rzeczywistych
    • Strefy Fresnela
    • Warunki propagacji fali bezpośredniej
    • Przeszkoda, a względna krzywizna ziemi
    • Efektywna wysokość przeszkód
    • Obliczenia EOH
    • Terenowa korekta EOH
    • Głębokość zaników fali bezpośredniej
    • Przeciwdziałanie zanikom wielodrogowym
    • Modele propagacyjne dla systemów mobilnych
  5. Anteny
    • Antena izotropowa
    • Dipole Hertza
    • Anteny dookólne
    • Anteny kierunkowe oraz sektorowe
    • Obliczenia EiRP
    • Yagi do zastosowań w sieciach WLAN
    • Generacje anten sektorowych (P-MP)
    • Anteny paraboliczne
    • Mikrofalowa antena radioliniowa 15GHz
    • Bilans energetyczny
  6. System GSM
    • Historia rozwoju systemu GSM
    • Usługi w sieci GSM: teleusługi, usługi przenoszenia, usługi dodatkowe
    • Architektura systemu
    • Stacja ruchoma
    • Karta SIM
    • Podsystem stacji bazowej
    • Podsystem komutacji
    • OMC – centrum eksploatacji i utrzymania
    • Procedury systemowe
    • Dostęp do usług
    • Wybór sieci i komórki
    • Zestawianie połączeń
    • Komunikacja w systemie GSM – ramki
    • Kanały fizyczne
    • Podział zasobów radiowych
    • Kanały logiczne
    • Parametry interfejsu radiowego
    • Przenoszenie połączeń (handover)
    • Pomiary wykonywane przez stację ruchomą
    • Klasyfikacja procedur przeniesienia połączenia
    • Realizacja bezpieczeństwa w GSM
    • Klucze wykorzystywane w procedurach zabezpieczających
    • Zarządzanie danymi związanymi z bezpieczeństwem
    • Uwierzytelnianie stacji ruchomej
    • Poufność
    • Numer TMSI
    • Kontrola terminali
    • Rozmieszczenie elementów systemu zabezpieczeń
    • Anteny systemu GSM
    • Transmisja danych w systemie GSM
  7. System GPRS
    • Założenia systemu GPRS
    • Architektura systemu GPRS
    • Procedura dołączania do sieci GPRS
    • Stany stacji ruchomej GPRS
    • Nowe schematy kodowania
  8. System EDGE
    • Architektura sieci EDGE
    • Szybkość transferu danych w technologii EDGE
    • e-EDGE
  9. System UMTS
    • Koncepcja realizacji usług w UMTS
    • Środowisko pracy systemu UMTS
    • Założenie dla UMTS
    • 3GPP i 3GPP2
    • Architektura systemu UMTS
    • Zasoby dla systemu IMT-2000
    • Podział zakresu częstotliwości
    • Interfejs radiowy systemu UMTS – UTRAN
    • WCDMA
    • Standardy 3GPP
    • Założenia dotyczące realizacji usług
    • Usługi multimedialne w UMTS
    • Domeny w sieci UMTS
    • Podstawowa konfiguracja sieci
    • Szybkość transmisji
    • Zasady wymiany informacji w sieci UTMS
    • Nośniki w sieci UMTS
    • Kanały w systemie UMTS: logiczne, transportowe
    • Organizacja transmisji w łączu w dół (FDD)
    • Dane w kanałach transportowych
    • Regulacja mocy w systemach GSM i UMTS
    • Szybka transmisja pakietowa HSDPA i HSUPA
  10. System LTE
    • Wymagania dla LTE
    • Usługi w sieciach LTE
    • Prędkość przesyłu danych
    • Techniki dostępu radiowego w LTE
    • Technologie stosowane w LTE
    • Parametry systemu LTE
    • Kategorie urządzeń użytkownika
    • Technika OFDMA i i SC-FDMA
    • MIMO w LTE
    • Struktura urządzeń sieci LTE
    • Adaptacja łącza w LTE
    • Kodowanie kanałowe w LTE
    • Przydział zasobów w LTE
    • Przykłady realizacji usług w LTE
     • MBMS
     • VoLTE
    • Wymagania dla sieci 5G
  11. System WiMAX
    • Zastosowania WiMAX
    • Standardy WiMAX
    • Zalety i wady WiMAX
    • Warstwa fizyczna w sieci WiMAX
    • Anteny w sieci WiMAX
    • Modulacje adaptacyjne w sieciach WiMAX
    • Schemat blokowy nadajnika WiMAX
    • Kodowanie w systemie WiMAX
    • Bezpieczeństwo w sieci WiMAX
    • Zasięgi w standardzie WiMAX
    • Modelowanie kanału WiMAX
    • Zarządzanie energią
    • Przełączanie pomiędzy stacjami bazowymi (handover)

Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa

  Do pobrania

  Planowane realizacje