Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Problemy współpracy międzyoperatorskiej”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej kluczowych problemów technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych ze współpracą międzyoperatorską.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

  • pracowników departamentów technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych ze współpracą międzyoperatorską,
  • uczestników negocjacji międzyoperatorskich,
  • pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie współpracy międzyoperatorskiej,
  • specjalistów ds. aktywizacji zawodowej,
  • wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami współpracy międzyoperatorskiej.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Technicznych aspektów dostępu do sieci,
 • Otoczenia prawnego związanego ze współpracą międzyoperatoską,
 • Metod rozliczania i kalkulacji kosztów usług dostępu do sieci.

Program

  1. Wstęp
    • Właściwości publicznych systemów pakietowych;
    • Wprowadzenie do współpracy międzyoperatorskiej;
    • Zakres i cele standaryzacji metod kooperacji;
  2. Techniczne aspekty połączeń międzysieciowych
    • Zasady organizacji, styk PSTN/VoIP;
    • Formalizm standaryzacji – aspekty warstw 1,2 i 3;
    • Zbiorcze gwarancje QoS – budżet właściwości;
    • Architektura komunikacji międzyoperatorskiej;
    • Topologia wymiany – scenariusze użycia pasma;
    • Sygnalizacja, identyfikacja abonentów;
    • Formalizacja połączeń warstwy mediów;
    • Jakość i właściwości usługowe;
    • Obsługa sesji – parametry techniczne, użytkownika, routingowe i naliczania.
    • Testy – połączalności, sesji, usług, sieciowe.
  3. Metodyka obliczania kosztów połączeń międzysieciowych
    • Pomiary przepływów: percentyl 95%, CIR, ruch impulsowy i powtarzalny;
    • Zmiany wywołane deregulacją rynków;
    • Reguły rozliczania – typy umów, różnice, roaming;
    • Wymiany IP – odsprzedaż vs. tranzytowanie (czynniki techniczne i biznesowe);
  4. Prawo telekomunikacyjne Unii Europejskiej
    • Założenia prawa telekomunikacyjnego,
    • Zadania państwa w komunikacji elektronicznej,
    • Główne kierunki regulacji współpracy międzyoperatorskiej,
    • Aspekty regulacyjne konkurencji,
    • Kierunki zmian regulacji w Unii Europejskiej.
  5. Problemy prawne realizacji dostępu telekomunikacyjnego
    • Omówienie przyczyn zmian ram regulacyjnych Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym dostępu telekomunikacyjnego,
    • Analiza dostępu telekomunikacyjnego (zakres zmiany definicji o dostępie, udogodnień towarzyszących, nowej definicji usług towarzyszących, sieć dostępu, dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) i skutki zmian w ustawie prawo telekomunikacyjne,
    • Omówienie dostępu telekomunikacyjnego w zakresie nakładania obowiązków regulacyjnych, w tym w zakresie stosowania ofert ramowych,
    • Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów administracyjnych.
  6. Połączenia międzysieciowe i współpraca międzyoperatorska
    • Prawne aspekty współpracy,
    • Zakres współpracy wyznaczony przepisami prawa i decyzjami Prezesa UKE,
    • Rozliczenia między operatorami współpracującymi,
    • Metodyka obliczania kosztów połączeń międzysieciowych,
    • Symetria i asymetria regulacji,
    • Szczególne obowiązki operatorów o pozycji znaczącej rynkowej.
  7. Problemy prawne procesu przenoszenia numerów między operatorami
    • Analiza praktycznych problemów stosowania przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne,
    • Centralna Baza Numerów przeniesionych,
    • Zakaz pobierania opłat od konsumenta za zmianę operatora,
    • Możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem,
    • Wzrost konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym konsekwencją obowiązujących regulacji.
  8. Status prawny i uprawnienia prezesa UKE
    • Tryb powoływania Prezesa UKE; kadencyjność Prezesa,
    • Rozszerzenie uprawnień UKE do kontrolowania kosztów operatorów dominujących,
    • Wyznaczenie przez UKE „rynku właściwego” oraz możliwość zaskarżenia tej decyzji przez operatorów,
    • Procedura weryfikacji kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych,
    • Katalog decyzji Prezesa UKE, od których operator może się odwołać.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

2130 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

grudzień 09

Problemy współpracy międzyoperatorskiej

9 grudnia - 10 grudnia
|
2130PLN + VAT
Warszawa
lt. 10

Problemy współpracy międzyoperatorskiej

10 lutego, 2022 - 11 lutego, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
kwiecień 14

Problemy współpracy międzyoperatorskiej

14 kwietnia, 2022 - 15 kwietnia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
czerwiec 09

Problemy współpracy międzyoperatorskiej

9 czerwca, 2022 - 10 czerwca, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa
sierpień 11

Problemy współpracy międzyoperatorskiej

11 sierpnia, 2022 - 12 sierpnia, 2022
|
2130PLN + VAT
Warszawa

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.