Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„System ocen okresowych pracowników”

Cel szkolenia

Wszyscy boimy się oceniania. Jednakże tam, gdzie jest to codziennością – mądrze realizowaną – powstają najlepsze zespoły.

 

Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym podlegamy procesowi oceniania i sami oceniamy innych. Ocen dokonujemy w sposób ciągły, zarówno świadomie, jak również nieświadomie. Nie lubimy być oceniani, choć z drugiej strony mamy silne pragnienie otrzymania informacji zwrotnej na nasz temat. Informacja taka pozwala nam odnaleźć swoje miejsce w otoczeniu i stwierdzić, jak w nim funkcjonujemy.

Takie same potrzeby mają ludzie pracujący w organizacjach. Chcą wiedzieć, jak przełożony ocenia ich pracę. W związku z tym możemy wyróżnić dwie podstawowe formy oceny: ocenę bieżącą i ocenę okresową. Ocena bieżąca zwana jest również niesformalizowaną lub stałą. Ma charakter ciągły, występuje bowiem w codziennej pracy przełożonego i podwładnego. Jest to bardzo ważne, aby bowiem pracownik efektywnie pracował musi między innymi otrzymywać bieżącą informację zwrotną na temat wykonywanych przez siebie obowiązków.

Ocena bieżąca ma formę rozmowy pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. W ocenie bieżącej nie ma sformalizowanych kryteriów. Natomiast ocenę okresową (sformalizowaną, podsumowującą) przeprowadza się w ściśle określonych odstępach czasowych. Najczęściej raz na pół roku lub raz na rok.

W ocenie okresowej występują sformalizowane kryteria, wśród których wyróżnić możemy procedury i narzędzia, które często maja formę mniej lub bardziej rozbudowanych formularzy. System ocen okresowych pracowników nie zastępuje oceny bieżącej, gdyż ocena bieżąca jest niezbędnym elementem efektywnego funkcjonowania organizacji. Jest natomiast jej rozszerzeniem, uzupełnieniem i podsumowaniem, pozwala na zdiagnozowanie mocnych i słabych stron pracownika, kierunku jego rozwoju oraz kształtowanie ścieżki kariery i potrzeb szkoleniowych.

Czym jest system ocen okresowych pracowników? Jedna z definicji mówi, że system ocen okresowych pracowników to zbiór celowo dobranych i wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, których celem jest zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście celów i misji organizacji. Na system ocen okresowych składają się takie elementy, jak cele, kryteria, zasady, metody oraz procedury oceniania pracowników.

Według innej koncepcji ocena pracownicza oparta jest na wzajemnej wymianie informacji między przełożonym i pracownikiem o oczekiwaniach, potrzebach, zachowaniach, jak również celach i zadaniach, które są stawiane zarówno przed organizacją, jak i jej poszczególnymi pracownikami.

Inna z definicji mówi, iż ocenianie pracowników to każda procedura, która zmierza do zebrania, sprawdzenia, przekazania, porównania i wykorzystania informacji, zebranych od pracowników, jak i o pracownikach w celu określenia ich cech i efektów pracy oraz potencjalnych możliwościach przydatnych w firmie.

Według innego opisu system ocen okresowych to formalna procedura oceniania pracowników, stosowana w danej organizacji i dla tej organizacji specyficzna. System ten odnosi się do oceny poziomu zdefiniowanych zadań i planów oraz określonych ilościowo i jakościowo celów. System ocen jest również przygotowany do oceny zachowań, postaw, relacji, kompetencji i zaangażowania pracowników.

Definicji systemu ocen okresowych jest naprawdę tak wiele, iż przytoczenie wszystkich nie jest możliwe. Łączy je na pewno jedno, wszystkie mówią o tym, że jest to system sformalizowany. Powinniśmy więc pamiętać, że wprowadzenie takiego systemu musi odbywać się według określonych zasad.

 

Celem szkolenia jest:

 • Rozwój kompetencji pracowników HR przy wdrażaniu SOOP
 • Zrozumienie istoty efektywnego systemu ocen
 • Przedstawienie metodologii konstruowania funkcjonalnego SOOP
 • Optymalizacja procesu zatrudniania i awansowania pracowników
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnego planowania szkoleń i rozwoju pracowników w organizacji
 • Uzyskanie narzędzia do pozyskiwania zobiektywizowanych informacji o poziomie realizacji zdań przez pracowników
 • Przedstawienie typowych błędów podczas wdrażania SOOP
 • Przedstawienie występujących błędów podczas rozmowy oceniającej
 • Wypracowanie w organizacji systemu informacji zwrotnej w stosunku do pracowników odnośnie ich funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań
 • Prezentacja możliwości wykorzystania wyników SOOP
 • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów oceniających
 • Przedstawienie możliwości wykorzystania SOOP w funkcji motywacyjnej pracowników
 • Powiązanie celów strategicznych organizacji z polityką zarządzania zasobami ludzkimi

Uczestnicy

Szkolenie polecane osobom, które są odpowiedzialne za wprowadzenie SOOP w swojej firmie, kadrze kierowniczej wszystkich szczebli, osobom, które w ramach swoich obowiązków muszą dokonywać oceny podwładnych.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Unikać błędów przy wdrażaniu SOOP we własnej organizacji
 • Unikać błędów podczas rozmowy oceniającej
 • Określić mocne i słabe strony pracownika
 • Efektywnie wykorzystać wyniki oceny pracownika
 • Właściwie i efektywnie projektować system szkoleń i rozwoju pracowników
 • Zaprojektować i wdrożyć właściwy system ocen, adekwatny do strategii rozwoju organizacji
 • Przekazać w swojej organizacji osobom dokonującym oceny wzorce i standardy odnośnie prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Prowadzić efektywną politykę w zakresie zwolnień i awansów
 • Podnosić standardy jakości pracy
 • Zwiększać efektywność zarządzania organizacją

Program

  1. Wstęp
    • Powitanie
    • Przedstawienie celu i programu szkolenia
    • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
    • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
  2. Miejsce i rola oceny pracowniczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi
    • Czym jest ocena pracownicza
    • Cele wdrażania systemu ocen pracowniczych
    • Uwarunkowania SOOP
    • Postrzeganie SOOP przez pracowników
    • Zagrożenia związane z wdrażaniem systemu ocen
    • Korzyści z wdrożenia systemu ocen
  3. Czynniki wpływające na system ocen
    • Strategia organizacji
    • Metoda i styl kierowania
    • Specyfika branży
    • Uczestnicy systemu ocen
    • Potrzeby osób ocenianych
  4. Metody oceny pracowników
    • Ranking
    • Porównywanie parami
    • Rozkład normalny
    • Ocena opisowa
    • Ocena punktowa
    • Skale behawioralne
    • Skale ważone
    • Metoda zdarzeń krytycznych
    • Skale behawioralne
    • Development Center
    • Ocena 180 ?
    • Ocena 360?
    • Zarządzanie przez cele
  5. Kryteria oceny
    • Opis stanowiska pracy
    • Pożądane kompetencje
    • Ustalanie rodzaju kryteriów oceny
    • Kryteria efektywnościowe, osobowościowe, kwalifikacyjne, behawioralne
    • Budowa skali
    • Zdefiniowanie poziomów
    • Budowa arkusza oceny
    • Obligatoryjne i fakultatywne elementy arkusza
    • Błędy w arkuszu oceny
  6. Zasady prowadzenia rozmów oceniających
    • Przygotowanie się do rozmowy
    • Etapy rozmowy oceniającej
    • Kontrola przebiegu rozmowy
    • Aktywność prowadzącego rozmowę
    • Formułowanie informacji zwrotnej
    • Rozmowa z trudnym pracownikiem
    • Działania oceniającego po rozmowie
  7. 20 błędów w rozmowie oceniającej
   • Wykorzystanie SOOP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
     • SOOP i rozwój pracowników
     • SOOP a wynagradzanie
     • SOOP a ścieżka kariery
     • SOOP derekrutacja
   • Wdrożenie systemu ocen pracowniczych
     • Częstotliwość oceny
     • Tworzenie regulaminu systemu ocen
     • Ocena pilotażowa
     • Sytuacje konfliktowe, procedury odwoławcze
   • Systemy wspierające SOOP
     • Systemy elektroniczne
     • Macierz szkoleń

  Czas trwania

  2 dni szkoleniowe

  Koszt

  2670 PLN + VAT

  Metoda prowadzenia

  Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

  Wersja e-learningowa

  Brak.

  Do pobrania

  Planowane realizacje