Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Trening motywacyjny”

Cel szkolenia

Być może to najistotniejsze pytanie: Po co?

 

Menedżerowie niejednokrotnie zgłaszają potrzebę inspiracji w dziedzinie motywowania. Mają poczucie, że narzędzia dostarczone im przez firmę są niewystarczające i nieskuteczne.

Nierzadko ich poszukiwania uniwersalnego, cudownego sposobu na motywowanie swoich pracowników przypominają poszukiwania kamienia filozoficznego, czy też Świętego Graala.

Szkolenie odczarowuje zagadnienie motywacji ukazując w realistycznym świetle stan wiedzy na ten temat (m.in. w psychologii zarządzania i psychologii motywacji), dokonując przeglądu potrzeb pracowniczych i dostępnych rozwiązań systemowych oraz pomaga zidentyfikować praktyczne skuteczne narzędzia motywacji będące w zasięgu każdego kierownika. Głównym celem szkolenia jest wykształcenie nowych lub wzmocnienie już posiadanych kompetencji menedżerskich, stojących u podstaw efektywnej pracy menedżera z jego zespołem.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Otrzymasz skuteczne narzędzie do motywowania i zarządzania zespołem
 • Rozwiążesz wiele problemów dotyczących motywowania ludźmi
 • Twój zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z firmą
 • Będziesz umiał:
  • budować własny autorytet jako lidera
  • motywować i nagradzać pracowników
  • podejmować trafne decyzje i skutecznie kontrolować ich wdrażanie
  • prowadzić efektywny coaching pracowników
  • wprowadzać do pracy, dbać o szkolenie i doskonalenie pracowników

Program

  1. Podstawy wiedzy z zakresu Inteligencji Motywacyjnej
    • Gra zespołowa
    • Na czym polega każda ze strukturalnych ról w organizacji, jakie niesie ze sobą korzyści, a jakie ograniczenia?
    • Znajomość wizji i celów organizacyjnych, rozumienie własnego wkładu w osiąganie rezultatów, a motywacja do wykonywania zadań
    • Czym jest Inteligencja Motywacyjna?
    • Kompetencje osobiste i społeczne
    • Mapowanie kompetencji
    • Samoocena w zakresie ogólnego poziomu
    • Empatia – czym jest i jakie ma znaczenie
  2. Praktyczne zastosowanie Inteligencji Motywacyjnej
    • Przyczyny porażek we współpracy
    • Zindywidualizowane podejście do każdego
    • Typologia podejścia do wyznaczania i dążenia do celu
    • Planowanie działań – hierarchizacja i priorytetyzacja
    • Mapa zaangażowania jako technika diagnozowania stopnia zaangażowania członków zespołu w zmiany
    • Rola kultury i klimatu w organizacji
  3. Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera
    • Lider motywujący i lider demotywujacy
    • Główne czynniki demotywujące.
    • Symptomy spadku morale w zespole
    • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu.
    • „Test na motywację”
  4. Potrzeba uznania i akceptacji
    • Test na potrzebę uznania – badający stopień zapotrzebowania uczestników na okazywanie uznania
    • Pochwała i krytyka – znaczenie motywacyjne każdej z tych form oceny (jednominutowa pochwała i jednominutowa reprymenda).
  5. Inspirowanie – siła napędowa wizji
    • Inspirowanie – istota i zasady
    • „Nasze wspólne wartości“- ćwiczenia
    • Czym jest wizja zespołu?
    • Jak zarazić pracowników wspólną misją?
    • Mechanizmy wzbudzania w ludziach pasji i zaangażowania.
    • „Kasyno” – gra strategiczna
    • Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu
    • Wskazanie zachowań lidera budujących motywację i zaangażowanie zespołu – studium przypadku
  6. Źródła motywacji
    • Rozpoznanie kluczowych motywatorów
    • Poznanie motywatorów naszych pracowników kluczem do budowania ich zaangażowania.
    • Co motywuje ludzi – źródła motywacji.
    • Poziom motywacji a efektywność działania.
    • Trójczłonowy model potrzeb Adaira
    • Analiza czynników podnoszących/ obniżających poziom motywacji.
  7. Budowanie zaangażowania pracowników w pracę zespołu
    • Ćwiczenie indywidualne „Mapowanie motywatorów zespołu”
    • Poziom motywacji a efektywność działania
    • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji – czynniki higieniczne i motywatory
    • Metody motywowania członków zespołu m.in. nagradzania wkładu osób i świętowania sukcesu zespołu
    • Ćwiczenie zespołowe „Motywacja doskonała” (macierz motywacyjna)
    • Wybrane sposoby motywowania pracowników
    • Jak efektywnie motywować pracowników?
    • Rola motywatorów finansowych w budowaniu zaangażowania
    • Motywowanie w sytuacji przekroczenia „indywidualnego progu wydolności pracowników”
    • Menedżer motywujący vs menedżer demotywujący
    • Ćwiczenie „Uderzenie w motywację”
  8. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji
    • Praca na wewnętrznych przekonaniach
    • „Poradnik dla samego siebie”
    • Myślenia sukcesem zarówno w kategoriach osobistych jak i firmowych
    • Docieranie do osobistych zasobów budujących wewnętrzną motywację pewność siebie
    • „Kwestionariusz bilansu rozwoju osobistego” – ćwiczenie

Czas trwania

2 dni szkoleniowe

Koszt

1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.

Wersja e-learningowa

Brak.

Do pobrania

Planowane realizacje

Subskrybuj nasz Newsletter

Otrzymasz dostęp do darmowych materiałów szkoleniowych
i nie przegapisz żadnej z istotnych naszych inicjatyw.