Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie zespołem dla kierowników”

Cel szkolenia
Twoje zadanie jako menedżera jest proste (choć wcale nie łatwe): oprzeć drabinę o właściwą ścianę i sprawić, by Twój zespół sprawnie się po niej wspinał, robiąc przy tym dobrą robotę dla tych, którzy są sponsorami całej tej wycieczki.

 

Zmierzamy do tego, by pomóc Ci pozyskać, odświeżyć, pogłębić, poszerzyć lub uporządkować Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie kluczowych obszarów kompetencji menedżerskich oraz konkretnych metod i technik użytecznych w codziennej pracy menedżera.

Do kogo szkolenie jest adresowane
W oczywisty sposób szkolenie adresowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych. W szczególności jednak do osób nie posiadających formalnego wykształcenia menedżerskiego. Większość z nas, menedżerów, staje bowiem przed koniecznością zmierzenia się z wyzwaniem zarządzania zespołem w dużej mierze dzięki wynikom, jakie osiągnęliśmy w pracy indywidualnej, a nasi zwierzchnicy dostrzegli w nas raczej potencjał do bycia dobrym menedżerem, niż faktyczne umiejętności, kompetencje czy tym bardziej dokonania w tym zakresie.

Takie osoby nie miały okazji się nimi wykazać, bo nie mają doświadczenia w byciu menedżerem. To szkolenie może więc być dla nich dobrą lekcją wstępną pokazującą nie tylko na czym powinni się skupić, czego powinni się uczyć, ale też i konkretnie – co i jak mają robić, i z jakich narzędzi mogą korzystać.

Szkolenie adresowane jest również do właścicieli małych i średnich firm, którym aktualny rozmiar organizacji, którą zbudowali zaczął sprawiać do tego stopnia kłopoty, że zaczęli nadmiernie skupiać swoją uwagę nad wewnętrznymi problemami firmy, uniemożliwiając tym samym skupienie nad tym, czego tak naprawdę potrzebują jego klienci dzisiaj i czego będą potrzebowali w niedalekiej przyszłości.

Szkolenie adresowane jest również do menedżerów – zarówno instytucji komercyjnych jak i niekomercyjnych, którzy potrzebują nabrać dystansu do swojej aktualnej pracy i spojrzeć na nią i swoją organizację z boku, by raz jeszcze przemyśleć cel jej istnienia, kierunek, w którym powinni ją skierować i wewnętrzne zasady jakie w niej obowiązują.

Szkolenie adresowane jest wreszcie do tych wszystkich menedżerów z doświadczeniem, którzy pragną odświeżyć, pogłębić, poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów kompetencji menedżerskich oraz konkretnych metod i technik użytecznych w codziennej pracy menedżera.

Konstrukcja szkolenia
Szkolenie składa się z pięciu części.

CZĘŚĆ I. Fundament
W części pierwszej nakreślamy niejako z lotu ptaka istotę bycia menedżerem i kluczowe funkcje za jakie musi on wziąć odpowiedzialność. W sposób szczególny podkreślamy wagę zewnętrznego (czyli poza perspektywę powierzonej mu organizacji) ukierunkowania menedżera. O ile bowiem jego organizacja jest źródłem wysiłków, o tyle ostateczny efekt tych wysiłków zależny jest od tego, na ile zgodne będą one z tym, czego oczekują klienci.

CZĘŚĆ II. Rozwój własny menedżera
W części drugiej skupiamy uwagę na najważniejszym członku zespołu menedżera, czyli na nim samym. On bowiem ostatecznie jest wąskim gardłem w tym zespole, on wyznacza standardy, on daje przykład i on uczy tego, co sam rozumie i potrafi. W szczególności zaś dotyczy to jego umiejętności organizowania pracy i wykorzystywania wszelkich dostępnych mu środków w sposób maksymalnie efektywny. Mówimy więc o umiejętnym gospodarowaniu czasem i efektywności jego wykorzystania, gdy już jest on dostępny. Mówimy też o procesie podejmowania decyzji – od ich kształtu i skuteczności zależy bowiem ostatecznie to, w którą stronę wysiłki zespołu zostaną skierowane i czy zakończą się one realnym sukcesem, czy tylko ciekawie wyglądającym zapisem na papierze.

CZĘŚĆ III. Budowanie zespołu
W części trzeciej przechodzimy do budowania zespołu – zarówno w sensie jego funkcjonalnej struktury, obsady personalnej, jak i ducha, który będzie go charakteryzował. Jest to część ważna nie tylko dla menedżerów, którzy faktycznie dopiero tworzą swoje zespoły. Jeśli bowiem tylko słuszną jest koncepcja reengineeringu, to każdy menedżer winien regularnie „tworzyć” swój zespół (i siebie samego) od nowa. Liczyć się też trzeba z tym, że ludzie naturalnie odchodzą, a na każdą taką sytuację trzeba być zarówno przygotowanym, jak i w jej obliczu gotowym by nie tylko szybko i skutecznie uzupełnić wakat, ale i podjąć ewentualną decyzję, by go wcale nie uzupełniać.

CZĘŚĆ IV. Zarządzanie ku efektywności
W części czwartej skupiamy uwagę na czterech istotnych elementach, które są konieczne do tego, by zespół funkcjonował dobrze i dobrze wykonywał robotę, którą wykonać należy. Skupiamy się więc na metodach i technikach zwiększających efektywność pracy i jakość powstających w jej wyniku produktów i usług. Omawiamy też kluczowe elementy i metody budowania motywacji w zespole, kwestie komunikacji pomiędzy jej członkami, jak również zagadnienia związane z informacją – zarówno w sensie jej użyteczności, jak i systemów, które ułatwiają efektywne jej przekazywanie tak, by maksymalnie wykorzystać „know how” poszczególnych członków zespołu. Poruszamy też kwestie radzenia sobie z konfliktami, które nierozwiązane osłabiają sprawność zespołu, a niekiedy całkowicie go paraliżują.

CZĘŚĆ V. Rozwijanie zespołu
W części piątej patrzymy w przyszłość wychodząc z założenia, że rozwój – choć niekoniecznie poszerzanie – zarówno systemów, metod, produktów, usług, jak i w szczególności ludzi – jest koniecznym elementem utrzymania się z sukcesem na polu gry. Przyjmujemy więc zmianę za kluczową stałą zespołu, skupiając się na zarządzaniu wzrostem i innowacjami, jak również uwalnianiu się od wszystkiego, co uznać trzeba za „wczorajsze”.

Korzyści z udziału w szkoleniu
Korzyści z udziału w szkoleniu zależne są ostatecznie od tego, co zrobisz z tym, czego w trakcie szkolenia się dowiesz i nauczysz (ale taka już dola każdego, kogo określamy mianem „Executive” ;).

Jeśli nie masz nastawienia na osiąganie wyników, wynajdywanie rozwiązań, pokonywanie przeszkód i generalnie nie jesteś ukierunkowany na działanie i wdrażanie wszystkiego, czego się dowiedziałeś i nauczyłeś, szkolenie będzie dla Ciebie co najwyżej ciekawym doświadczeniem intelektualnym (choć zapewne trudnym emocjonalnie, bo spotkasz na nim ludzi raczej nie podzielających Twoich upodobań).

Jeśli jednak palisz się do roboty, mierzysz wysoko i szkoda Ci czasu na marne życie (nie tylko zawodowe), to na pewno otworzy się w Tobie tyle drzwi, zapali tyle świateł i wybrzmi tyle nut, że trudno Ci będzie wytrwać do końca szkolenia, by nie zacząć wdrażać kolejnych koncepcji i metod, które w jego trakcie będziesz poznawać.

W szczególności poznasz:

1. Kluczowe dla menedżera obszary funkcjonalności, których zaniedbanie rodzi nieuchronne kłopoty, a których opanowanie jest warunkiem koniecznym do osiągniecia sukcesu

2. Skuteczne techniki i narzędzia, które pomogą Ci zapanować nad własnym czasem

3. Skuteczne techniki i narzędzia, które pomogą Ci w sposób maksymalnie efektywny wykonywać zadania, których się podejmujesz

4. Techniki podejmowania decyzji, które stosują najskuteczniejsi menedżerowie świata

5. Zasady budowy optymalnych struktur organizacyjnych

6. Techniki rekrutowania i zatrzymywania najlepszych ludzi

7. Zasady budowania właściwej kultury organizacyjnej

8. Metody, które pozwolą Twoim ludziom nie tylko pracować efektywnie, ale i tworzyć produkty i usługi najwyższej jakości

9. Metody budowania prawdziwie zmotywowanych zespołów

10. Zasady skutecznej komunikacji oraz techniki skutecznego zarządzania informacją i wiedzą w Twoim zespole

11. Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów

12. Koncepcje, metody i techniki, które pozwolą Ci budować zespół, który skutecznie zmierzy się z najpoważniejszymi wyzwaniami jutra

Program szkolenia

   CZĘŚĆ I. Fundament

  1. Istota bycia menedżerem
    • Kim jest menedżer i czy na pewno chcesz nim być?
    • Najważniejszy członek Twojego zespołu
    • Zewnętrzne i wewnętrzne ukierunkowanie menedżera
    • Fundament strategiczny
    • Przywództwo, a zarządzanie
    • Kluczowe zadania menedżera
    • Profil menedżera i style kierowania ludźmi

   CZĘŚĆ II. Rozwój własny menedżera

  2. Zarządzanie czasem menedżera
    • Dominujące paradygmaty zarządzania czasem
    • Projektowanie życia i zachowanie optymalnego balansu
    • Optymalny horyzont planowania zadań

    • Zasady planowania w zależności od przyjętego horyzontu czasowego
    • Planowanie, a elastyczność działania
    • Istotne czynniki determinujące właściwy plan dnia
    • Techniki powiększania dostępnego czasu
    • Zarządzanie czasem w interakcjach z innymi
    • Narzędzia wspomagające kontrolę i efektywność wykorzystywania czasu

  3. Zarządzanie efektywnością pracy menedżera
    • Proaktywność i kluczowa orientacja menedżera
    • Krąg zainteresowania i krąg wpływu
    • Zasady selekcji właściwych aktywności
    • Myślenie projektowe i upraszczanie zadań
    • Kategoryzacja i priorytety zadań
    • Kryteria wyboru właściwego zadania
    • Techniki wspomagające efektywną realizację zadań
    • Przekształcanie wysiłków w oczekiwane rezultaty
    • Metoda porządkowanie strumienia bieżących zadań
    • Kierunki rozwoju w pracy nad własną efektywnością
  4. Skuteczne i efektywne podejmowanie menedżerskich decyzji
    • Psychologia podejmowania decyzji
    • Kategorie sytuacji decyzyjnych
    • Definiowanie problemu
    • Określanie warunków brzegowych
    • Metody generowania rozwiązań
    • Wielokryterialna analiza decyzji
    • Skuteczne wdrażanie decyzji

   CZĘŚĆ III. Budowanie zespołu

  5. Budowanie struktury organizacyjnej zespołu
    • Hierarchiczna struktura organizacyjna
    • Procesowa struktura organizacyjna
    • Hierarchiczno-procesowa struktura organizacyjna
    • Optymalizacja struktury organizacyjnej
    • Definiowanie stanowisk i ścieżki kariery w zespole
  6. Sztuka rekrutowania i zatrzymywania najlepszych ludzi
    • Ludzie dla organizacji, czy organizacja dla ludzi?
    • Skuteczny proces rekrutacji
     • Etapy,
     • Najlepsze praktyki
     • Częste błędy
    • Wdrażanie ludzi do zespołu
    • Decyzje o przesunięciach między stanowiskami
    • Zwalnianie ludzi
  7. Budowanie kultury organizacyjnej zespołu
    • Misja, wizja i wartości zespołu
    • Budowanie zaufania i partnerstwa w zespole
    • Współpraca i rywalizacja w zespole
    • Budowanie synergii w zespole

   CZEŚĆ IV. Zarządzanie ku efektywności

  8. Zarządzanie efektywnością i jakością pracy zespołu
    • Delegowanie zadań i zarządzanie przez cele
    • Zarządzanie przez wyjątki
    • Jakość, a wartość?
    • TQM-owski model zapewniania jakości
    • Specyficzne drogi do TQM
     • 6 Sigma
     • Szczupłe zarządzanie
     • Droga Toyoty
     • Tropem Jakości
    • Metody pracy nad poprawieniem jakości
  9. Budowanie motywacji w zespole
    • Co dla praktyki zarządzania wynika z teorii oczekiwań Vrooma?
    • Co dla praktyki zarządzania wynika z teorii motywacji Maslowa, Alderfera, McCellanda i Herzberga?

    • Tchórze, zające i orły kontra pierwsza zasada dynamiki Newtona
    • Holistyczny model potrzeb człowieka
    • Perswazja, a motywacja
    • Dobrowolne, inspirowane, a wymuszone działania
    • Zależność między pasją, a działaniem
    • Źródła motywującej siły menedżera
    • Motywacja finansowa i pozafinansowa
    • Sprawiedliwość menedżera
    • Techniki ułatwiające wykonanie trudnych zadań
    • Najważniejsza rzecz w budowaniu zmotywowanego zespołu
  10. Komunikacja i zarządzanie informacją w zespole
    • Komunikacja jako metoda przekazywania informacji, emocji i wzajemnego stosunku
    • Informacja potrzebna menedżerom i sposoby jej pozyskiwania
    • Informacja potrzebna pracownikom i sposoby jej pozyskiwania
    • Prowadzenie efektywnych spotkań
    • Wiedza i mądrość zbiorowa
    • Kanały i platformy komunikacyjne
  11. Rozwiązywanie konfliktów w zespole
    • Źródła konfliktów w zespole
    • Strategie zarządzania konfliktami
    • Fazy rozwoju konfliktów i role jakie może pełnić menedżer
    • Metoda negocjacji opartych na zasadach
    • Metoda negocjacji przełamujących

   CZĘŚĆ V. Rozwijanie zespołu

  12. Zarządzanie z myślą o dniu jutrzejszym
    • Uwalnianie się od tego, co wczorajsze
    • Zarządzanie wzrostem
    • Zarządzanie innowacjami
    • Zarządzanie zmianą
    • Rozwijanie ludzi
Czas trwania

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2 dni

Szkolenie w trybie e-learningowym: 8 dni

Koszt

Szkolenie w trybie stacjonarnym: 2670 PLN + VAT

Szkolenie w trybie e-learningowym: 1470 PLN + VAT

Metoda prowadzenia
Szkolenie w trybie stacjonarnym

 • Szkolenie odbywa się w Ośrodku Szkolenia Instytutu Łączności, w Warszawie, ul. Szachowa 1.
 • Każdego dnia szkolenie trwa osiem godzin dydaktycznych – 45 min (łącznie 16 h).
 • Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, a kończą o 17:15. Drugiego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:15.
 • Zajęcia pogrupowane są w cztery półtoragodzinne bloki, przedzielone dwoma przerwami kawowymi i lunchem.
 • Zajęcia mają formę wykładów, prezentacji konkretnych rozwiązań oraz moderowanej dyskusji z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie w trybie e-learningowym

 • Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy e-learningowej Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności.
 • Szkolenie trwa osiem dni (od poniedziałku do poniedziałku następnego tygodnia)
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na platformie e-learningowej udostępniane są uczestnikom nagrania (filmy) z zarejestrowanymi wcześniej wykładami. Każdego dnia udostępniana jest nowa partia filmów szkoleniowych, przy czym filmy raz udostępnione pozostają dla uczestników dostępne do końca trwania szkolenia.
 • Przez pierwszych pięć dni (poniedziałek – piątek), na forum dyskusyjnym dostępnym w kursie animowana jest również przez prowadzącego dyskusja, na tematy poruszane w filmach wykładowych. Za pośrednictwem tego forum uczestnicy mają możliwość również zadawania pytań prowadzącemu.
 • Uczestnicy szkolenia mają dostęp do prezentacji (plików PDF) wykorzystywanych przez wykładowcę w trakcie szkolenia.
 • Weekend (sobota – niedziela) poświęcony jest na powtórzenie materiału.
 • Ósmego, ostatniego dnia szkolenia (poniedziałek) za pośrednictwem platformy e-learningowej przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę. Dostęp do testu możliwy będzie przez 30 godzin od momentu jego udostępnienia. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (20 pytań, wielokrotnego wyboru) uczestnicy będą mieli 90 minut na jego rozwiązanie.
 • Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą końcowy test sprawdzający wiedzę otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Żadna z aktywności w kursie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że uczestnicy mogą korzystać z kursu (w ramach przewidzianego jego czasu trwania – 8 dni), w dowolnym dogodnym dla siebie czasie.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli dostęp do filmów z zarejestrowanymi wykładami przez czas nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Wersja e-learningowa
  Zobacz przykładowe nagranie z tego szkolenia
  Do pobrania

  Planowane realizacje