Zaproszenie do udziału w szkoleniu

„Zarządzanie zmianą – rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji”

Cel szkolenia
Status quo jest dobre wtedy, kiedy jest dobre – i nigdy więcej.

 

Obecna dekada charakteryzuje się dużym wzrostem jakościowym i ilościowym zmian w otoczeniu organizacji.

Zmienia się rynek, zmieniają się warunki, w których funkcjonują organizacje, zmieniają się też same organizacje. W organizacjach następują redukcje, firmy zmieniają sposoby działania, reorganizują się, łączą, dzielą, zmieniają produkt i usługi częściej i szybciej, niż chcielibyśmy i moglibyśmy się tego spodziewać. Zmiana staje się nieuchronna i nieunikniona.

Dla organizacji jest nie tylko koniecznością, jest także szansą na rozwój. Podobnie jest z pracownikami: chociaż zmiana burzy dotychczasowe status quo nie mamy wyjścia – musimy się jej nie tylko poddać, ale i ją kreować. Wiele spośród tych zmian nie chcemy i nigdy byśmy ich nie wprowadzili z własnej inicjatywy. Ale tak jak dla organizacji, dla każdego z nas może ona być także szansą na rozwój, a doświadczenie pokazuje, że właśnie konieczność zmiany jest motorem napędowym postępu.

Dlatego wydaje się niezbędne nauczenie siebie i pracowników skutecznych mechanizmów nie tylko radzenia sobie ze zmianą, ale także aktywnego w niej uczestnictwa. Najczęściej wiąże się to z dokonaniem zmiany sposobów myślenia oraz emocjonalnego nastawienia do zmian.

Pierwszym krokiem do zaakceptowania nieuchronności zmiany jest poznanie jej natury oraz prawidłowości i mechanizmów z nią związanych.

Celem szkolenia, w którym weźmiesz udział jest:

 • Przygotowanie pracowników do zmian w organizacji
 • Poznanie rodzajów zmiany
 • Zredefiniowanie pojęcia i postrzegania zmiany
 • Rozwinięcie umiejętności pozytywnego myślenia
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji zmiany
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z oporem wobec zmiany
 • Doskonalenie umiejętności wspierania innych w procesie zmiany
 • Prezentacja efektywnych sposobów motywacji podczas zmiany
 • SWOT zespołu/organizacji
 • Zdefiniowanie roli i zadań lidera zespołu w procesie zmiany
 • Określenie potrzeb zespołu w aspekcie komunikacji w procesie zmiany
 • Budowanie kultury zmiany w organizacji
 • Tworzenie efektu synergii zespołu w procesie zmiany
 • Ocena i monitorowanie procesu wprowadzania zmiany

Dla współczesnej organizacji kluczowe jest, czy zmiana jest wymuszona (być może jest spóźniona), czy zmiana jest wyprzedzana na poziomie strategii działania i przygotowania do jej wdrożenia.

Niewątpliwie wyprzedzanie zmian jest elementem budowania solidnej i stabilnej pozycji na rynku.

Uczestnicy
Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej, która funkcjonuje w organizacjach silnie przeobrażających się w burzliwym otoczeniu. Także do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoją umiejętność zarządzania zespołami w nowoczesnej organizacji.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zrozumieć czym jest zmiana dla organizacji
 • Zdefiniować własną postawę wobec zmiany
 • Zdiagnozować interesariuszy zmiany
 • Zdiagnozować poszczególne etapy zmiany
 • Przygotować siebie i zespół do zmiany
 • Wyznaczać w kontekście zmiany cele w oparciu o zasadę SMART
 • Rozpoznać szanse i zagrożenia wynikające ze zmiany
 • Radzić sobie z oporem wobec zmiany
 • Efektywnie zarządzać zespołem w sytuacji zmiany
 • Motywować innych
 • Stworzyć plan działania w procesie wprowadzania zmiany
 • Stosować adekwatną i efektywną komunikację w sytuacji zmiany
Program
  1. Wstęp
    • Powitanie
    • Przedstawienie celu i programu szkolenia
    • Zasady panujące podczas szkolenia (kontrakt)
    • Prezentacja prowadzącego oraz przedstawienie się uczestników
  2. Definicja i istota zmiany
    • Zmiana jako jedyny stały element w życiu jednostki i organizacji
    • Znaczenie zmiany dla jednostki i organizacji
    • Aspekt rozwojowy zmiany
    • Etapy rozwoju organizacji – model Greinera
    • Analiza otoczenia organizacji
    • Czynniki powodujące zmianę
    • Gotowość organizacji do zmiany
    • Analiza SWOT zespołu/organizacji
  3. Obszary zmiany
    • Zasoby ludzkie
    • Kadra kierownicza
    • Kultura organizacji
    • Zasoby rzeczowe
    • Struktura organizacyjna
    • Procedury, standardy oficjalne i nieformalne, zwyczaje
    • Blokady i bariery niesprzyjające wprowadzaniu zmiany
  4. Modele zmian
    • Model K. Levina
    • Model STD
    • Model zmiany planowanej
    • Model zmiany wg. M. Bartnickiego
    • Zmiana wymuszona
  5. Komunikacja w trakcie zmiany
    • Informacja o zmianie
    • Komunikowanie zmiany i bariery komunikacyjne
    • Komunikacja jako motywacja w procesie zmiany
    • Entuzjaści i sceptycy
    • Atrakcyjność zmiany
    • Jak uzyskać poparcie dla zmiany
  6. Inicjowanie zmian w organizacji
    • Punkty zwrotne w życiu organizacji
    • Tworzenie wizji przyszłości
    • Tworzenie celów, SMART
    • Działania na etapach zmiany
    • Style kierowania i rola lidera
    • Potrzeby i oczekiwania pracowników w procesie zmiany
    • Lider zespołu, lider zmiany
    • Monitorowanie procesu zmiany
    • Błędy w procesie wdrażania zmiany w organizacji
    • Aspekty psychologiczne w procesie zmiany
  7. Umiejętności istotne dla zarządzania zmianą
    • Myślenie strategiczne
    • Myślenie twórcze
    • Rozwiązywanie konfliktów
    • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
    • Analiza sytuacji
    • Analiza problemu
    • Ocena relacji kosztów do strat
    • Zrządzanie stresem, działania profilaktyczne
    • Wybór najlepszej opcji
  8. Wywieranie wpływu w procesie wdrażania zmiany
    • Reguła konsekwencji
    • Reguła społecznej słuszności
    • Reguła zaangażowania
    • Reguła wzajemności
    • Reguła sympatii
    • Komunikacja podprogowa
  9. Narzędzia do rozwiązywania problemów podczas wdrażania zmiany
    • Rozpoznanie i definiowanie problemu
    • Metody heurystyczne w rozwiązywaniu problemów
    • Pętla przyczynowo – skutkowa
    • Wybór rozwiązania problemu
    • Wdrażanie wybranego rozwiązania
    • Ocena funkcjonalności wdrożonego rozwiązania
  10. Wdrażanie zmiany na poziomie jednostki
    • Rola rutyny i stereotypów
    • Wychodzenie poza schematy
    • Nawyk i zmiana – obydwoje wymagają czasu
    • Teoria wzmocnień pozytywnych
    • MUSZĘ czy CHCĘ
    • Błędy w procesie wdrażania zmiany
    • Zamrażanie efektów zmiany
Czas trwania
2 dni szkoleniowe
Koszt
2670 PLN + VAT
Metoda prowadzenia
Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dynamiki grupy. Klasyczny wykład zastępowany jest w miarę możliwości dyskusją lub rozmową kierowaną, z wykorzystaniem przypadków z bogatego doświadczenia trenerów. Podstawowe metody szkolenia to: wykład, instruktaż, pokaz, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, samodzielna praca. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, aby maksymalnie wyuczyć praktycznych umiejętności, możliwych do natychmiastowego zastosowania.
Wersja e-learningowa
Brak.
Do pobrania

Planowane realizacje